MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Vad vinner man på att digitalisera?

I en digitaliserad produktionsmiljö ökar möjligheterna att effektivt arbeta med till exempel Overall Equipment Effectiveness (OEE), förebyggande och prediktivt underhåll, spårbarhet, hållbarhet, datasäkerhet och analys.

När olika funktioner i företaget får tillgång till relevant information kan alla medarbetare på olika sätt bidra till att skapa ökad affärsnytta. Det kan gälla allt från inköp och materialflöden till underhåll, produktdesign och logistik.

Genom att få en ökad förståelse för verksamhetens olika delar kan du identifiera de områden som har potential till effektivisering. Det kan handla om att öka användningsgraden, minska kassationer, minska energiförbrukningen och öka processförståelsen.

I grund och botten handlar digitalisering om att förvandla data till lönsamma affärer.

Förvandla er data till säkra beslut och ökad lönsamhet

Genom att digitalisera er produktionsutrustning får ni möjlighet att samla in relevanta data, sätta dem i ett sammanhang och förvandla dem till värdeskapande beslutsunderlag. De insikter ni får ger er en samlad bild av hur väl processerna fungerar och var det finns potential att förbättra. Med en djupare förståelse för hur väl produktionens alla delar fungerar blir det betydligt enklare att identifiera var de affärskritiska flaskhalsarna finns. Det kan handla om ett för lågt maskinutnyttjande, oplanerade avbrott, kassationer eller oväntat hög energiförbrukning.

Genom en ökad processförståelse blir det mycket tydligare vilka åtgärder som krävs för att optimera produktionen.

Ökad tillgänglighet, drifttid, kvalitet och hållbarhet

En digitaliserad produktionsanläggning ger er en bild av var begränsningarna finns. Men ni kommer även att kunna identifiera flera andra områden som har potential för förbättring. Det kan vara allt från utveckling, planering och produktion till underhåll och försäljning. Smart genomförd ser digitaliseringen till att rätt mottagare får tillgång till relevanta insikter i rätt tid. Det ger dem ökade möjligheter att på olika sätt bidra till att skapa ökad affärsnytta inom allt från inköp och materialflöden till underhåll, produktdesign och logistik.

En digitaliserad produktionsmiljö skapar även betydligt bättre förutsättningar för att effektivt kunna arbeta med Overall Equipment Effectiveness (OEE), eller TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte) som man brukar säga på svenska.

World Class OEE brukar anges som minst 85% tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte.

Identifiera och minimera energislukarna

Att energieffektivisera er verksamhet handlar om att börja mäta, övervaka och agera på data för att bland annat minska förbrukningen, sänka energikostnaderna och minimera koldioxidutsläppen.

Målet är att maximera effektiviteten och minimera energiförbrukningen i olika system, processer eller enheter. Det handlar om att hitta den mest optimala konfigurationen, driften eller designen som minskar energislöseriet samtidigt som den uppfyller kraven på prestanda eller funktionalitet. Man kan energieffektivisera det mesta, inklusive byggnader, industriella processer, transporter och elnät.

Energioptimering minskar kostnader och miljöpåverkan

Idag letar alla efter sätt att minska sin energiförbrukning. Ett skäl är givetvis ökande energipriser men även andra faktorer spelar in. Det kan vara höjda tariffer på grund av effekttoppar, kostnader för outnyttjad energi eller straffavgifter för reaktiv effekt. Men också miljöregleringar och ökade myndighetskrav ställer krav på en effektivare energianvändning.

Sammantaget innebär det att det blir allt viktigare att snabbt kunna analysera och noggrant kontrollera energiförbrukningen i alla delar av verksamheten, men också att kunna styra och optimera den. En smart integrerad energihanteringslösning kan enkelt spara pengar och leda till ett förbättrat resultat.

Genom att tillämpa energioptimeringstekniker kan organisationer och individer minska sin energiförbrukning, minska miljöpåverkan och uppnå betydande kostnadsbesparingar. Dessutom spelar energioptimering en avgörande roll för att hantera globala energiutmaningar, främja hållbarhet och mildra klimatförändringar.

Digitalisering gör det enkelt

Med hjälp av digitalisering kan vi hjälpa dig att möta utmaningarna i dagens konkurrensutsatta globala ekonomi, med höga energipriser och ökande miljöregleringar. Vår plattform gör det möjligt att mäta, visualisera och identifiera energiförbrukare i realtid.

Genom att planera och optimera er energikonsumtion kan ni eliminera effekttoppar och undvika straffavgifter på er tariff och enbart betala för utnyttjad effekt. Du kan visualisera och optimera energikostnaden för en produkt, samtidigt som du kan identifiera och åtgärda sliten utrustning. Det i sin tur ökar effektiviteten, minskar kassationerna och sänker energikostnaderna.

Med våra lösningar kan ni samla in information och följa både den totala energiförbrukningen från olika punkter i produktionen och individuellt från varje ingående enhet, som till exempel frekvensomriktare, servon och robotar.

Börja litet och skala upp

Att digitalisera anläggningen för att kunna optimera energiförbrukningen behöver inte vara ett stort och omständligt projekt. Med vår plattform kan du börja i liten skala och sedan bygga på efterhand. Börja med lokal energimätning på en punkt, till exempel en maskin. Maskinen behöver inte ha interna sensorer, med vår lösning är det enkelt att applicera och koppla in en extern energimätare som kan monitorera en mängd olika parametrar.

Efterhand kan du sedan utöka mätpunkterna till fler maskiner, robotar eller processavsnitt. Då kan du samla in, övervaka och analysera data från flera källor från ett gemensamt gränssnitt. Genom vår mjukvara kan du förstå, förbättra och optimera energianvändningsmönster. Du får en plattform som enkelt kan skalas upp från en maskin till flera linjer och siter.

Samla, lagra och följ upp

Spårbarhet handlar om förmågan att spåra eller följa ett objekt, en process eller en händelse genom olika stadier eller tidsperioder. Det möjliggör identifiering och hämtning av detaljerad information om en produkt, inklusive:

 • Komponenter
 • Material
 • Tillverkningsprocesser
 • Kvalitetskontrollåtgärder
 • Distributionskanaler

Den här informationen kan vara kritisk för olika ändamål, som till exempel kvalitetssäkring, säkerhetsefterlevnad, regulatoriska krav, hantering av försörjningskedjan och produktåterkallelser.

  Varför är spårbarhet viktigt?

  Spårbarhetssystem möjliggör bättre kvalitetskontroll i och med att du kan spåra och dokumentera hela livscykeln för en produkt. Detta hjälper till att identifiera och isolera eventuella defekter eller problem. Det underlättar riktade återkallelser, undersökningar och förbättringar av produktsäkerhet och kvalitet. Att investera i spårbarhet kan även förbättra kundnöjdheten och varumärkesryktet.

  Även inom logistik är spårbarhet viktig. Det handlar om att kunna spåra en produkt från dess ursprung, genom tillverkning och distribution, tills den når kunden. För livsmedelsindustrin är spårbarhet avgörande för att säkerställa livsmedelssäkerhet. Du måste kunna identifiera och återkalla produkter om det uppstår ett problem som kan påverka konsumenternas hälsa. Inom kvalitetskontroll och kvalitetssäkring används spårbarhet för att säkerställa att produkter eller tjänster uppfyller specifika standarder och krav.

  Spårbarhet har även en viktig roll att spela när det gäller optimering och uppföljning av verksamheten. Spårbarhetssystem genererar en mängd data under hela produktens livscykel. Genom att analysera dessa kan du få värdefulla insikter om er verksamhet, leveranskedjans prestanda, kundbeteende och marknadstrender. Utifrån dessa kan du sedan förbättra beslutsfattande, processer och innovation. Något som i sin tur kan leda till ökad operativ effektivitet och affärstillväxt.

  Digitalisering är nyckeln till spårbarhet

  Genom att dra nytta av vår digitaliseringsplattform i kombination med våra automationsprodukter kan vi skapa en skalbar, flexibel datastruktur där ni kan anpassa och kombinera olika produkter. Du kan börja med en eller ett par maskiner och sedan enkelt skala upp utan någon övre begränsning. Genom systemets anläggningshistorik får du snabbt och överskådlig tillgång till spårbarhet och information för analys. Även vid stora mängder ingående data kan systemets högpresenterande datainsamlingskapacitet hantera det och lagra all data under lång tid för ökad säkerhet.

  Vår digitala plattform ICONICS är dessutom helt kompatibel med FDA Title 21 CFR Part 11, vilket säkerställer att elektroniska register och signaturer förordade av FDA respekteras.

  Använd data för att förebygga driftsstopp

  Genom att digitalisera din produktionsanläggning kan du få tillgång till data som förbättrar underhåll och minskar risken för oväntade avbrott. Datadrivet underhåll gör det även möjligt att arbeta mer prediktivt och därmed minska behovet av planerade driftsstopp.

  Förebyggande underhåll innebär att man har ett proaktivt tillvägagångssätt för att underhålla och serva utrustning, maskiner eller system för att förhindra haverier och förlänga deras livslängd. Det handlar om att göra regelbundna schemalagda inspektioner och åtgärder för att identifiera och åtgärda potentiella problem i förväg.

  Prediktivt underhåll är en avancerad underhållsstrategi som använder data och analyser för att förutsäga utrustningsfel. Det syftar till att ta itu med potentiella problem innan de leder till utrustningshaveri eller kostsamma stillestånd.

  Säkerställ kontinuerlig drift av systemen

  Det primära målet med förebyggande underhåll är alltså att undvika oväntade stillestånd och minimera utrustningsfel. Ett förebyggande underhållsprogram kan spara tid, minska kostnaderna, förbättra säkerheten och säkerställa kontinuerlig drift. Nackdelen är att komponenter byts ut baserat på en beräknad teknisk livslängd, inte på hur slitna de faktiskt är.

  Genom att digitalisera maskiner och annan utrustning kan man analysera data från sensorer, utrustningsövervakningssystem och historiska underhållsregister. Utifrån dessa data kan du sedan fatta välgrundade beslut och vidta åtgärder baserat på den förutsedda statusen och prestandan för maskiner och komponenter.

  På så vis kan du undvika plötsliga avbrott eftersom du på förhand vet när en komponent kommer att visa tendenser till att börja gå sönder. Det innebär också att du slipper genomföra underhållsåtgärder som egentligen inte behövs vilket reducerar kostnader för reservdelar och onödiga driftsstopp.

  Börja med att digitalisera en maskin

  Att implementera ett förutsägande underhållsprogram kräver en kombination av avancerad teknik, dataanalysfunktioner och domänexpertis. Ni bör investera i datainsamlingssystem, sensorteknologier, analysverktyg och nödvändig utbildning för att effektivt implementera prediktiva underhållsstrategier. Att digitalisera anläggningen behöver dock inte vara ett stort och omständligt projekt. Med vår plattform kan du börja i liten skala, till exempel med en maskin som är kritisk för er verksamhet, och sedan skala upp.

  Efterhand kan du sedan utöka mätpunkterna till fler maskiner, robotar eller processavsnitt och därmed samla in, övervaka och analysera data från flera källor. Genom vår mjukvara kan du förstå, förbättra och optimera underhållet och i förlängningen lägga upp och implementera ett förebyggande underhållsprogram. Du får en plattform som enkelt kan skalas upp från en maskin till flera linjer och siter.