MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Hur genomför man digitaliseringen på bästa sätt?

För att lyckas med digitaliseringen behöver ni börja med att besvara fyra frågor utifrån ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv: Vilka affärskritiska utmaningar finns i produktionen för att öka lönsamheten? Vilken information krävs för att möta utmaningarna? Hur kan ni på ett effektivt sätt få tillgång till den nödvändiga processinformationen? Och hur kan denna data omvandlas till beslutsunderlag och återkopplas till produktionen?

När ni har svaren på frågorna är nästa steg att hitta det område där digitaliseringen initialt kan ge störst effekt. Det finns mängder av möjligheter till förbättring, därför är det viktigt att ni börjar med att identifiera er viktigaste utmaning. Är det datasäkerhet, energi, förebyggande underhåll eller OEE? Eller något annat?

Effektivisering är en kombination av flera olika utmaningar. Därför är nyckeln till en lyckad digitalisering att ha en klar målbild. En god strategi är att inledningsvis fokusera på den mest uppenbara nyttan och sedan utöka projektet steg för steg.

Av den anledningen är det bra att bygga på en modulär digital plattform som är både flexibel och skalbar så att du snabbt kan generera värde och sedan skala upp efterhand.

Börja mäta på en maskin

I ett första steg rekommenderar vi att börja med en maskin/den del där ni tror att ni har störst potential att identifiera insatser för att effektivisera produktionen. Genom enkel inkoppling av enstaka insignaler, färdiga applikationer för HMI och PLC som laddas via SD-kort, kan ni direkt följa upp och agera. Det kan till exempel vara på maskinstatus, produktionsutfall, stopporsaker eller OEE. Det går att göra per dygn, timme, skift eller order, både i realtid och historiskt via inbyggd loggning. Lösningen konfigureras helt och hållet via det intuitiva gränssnittet i operatörsinterfacet. Samma interface används även för operatören under drift för att ange stopporsaker som ligger till grund för sammanställd uppföljning.

Analysera data från flera maskiner

Steget att addera flera maskiner och få sammanställd produktionsuppföljning för en hel produktionsenhet är lika enkelt som den första fristående installationen. Den centrala datainsamlingen bygger på standardiserad datastruktur där varje maskin har en unik Insamlade data som bearbetas, filtreras, analyseras och kompletteras med den information som är nödvändig för er produktion. Nödvändiga kopplingar mot databaser och affärssystem ligger också i denna del av lösningen.

Presentera beslutsunderlag i realtid

En effektiv produktion bygger på att rätt person får rätt beslutsunderlag i rätt tid. Med vår lösning får du grundläggande templates för att visa sammanställda produktionsdata. Det ger snabbt en överblick för hur hela er verksamhet presterar både i realtid och historiskt. Naturligtvis kan dessa presentationsvyer förändras beroende på vilken data som skall presenteras, vem som är mottagare samt beroende på vilken plattform information skall presenteras på.

Enkel dataåtkomst både från ny och befintlig produktionsutrustning

För att få rätt beslutsunderlag krävs det ett effektivt utbyte av data. Effektivt i det här fallet innebär ett säkert datautbyte som sker tillräckligt ofta för att får ut relevant data, samt att mottagaren får datan omvandlat till beslutsunderlag i rätt tid. Vår lösning bygger på högkvalitativa standardprodukter för industriell automation.

Såväl kompakta som modulära styrsystem kan användas som digitala accesspunkter för datainsamling. Detta medför att både maskinstyrning och insamling av data kan utföras av ett och samma system. Med vår lösning kan man även komma åt data från befintliga system med hjälp av marknadens vanligast förekommande protokoll och fältbussar.

Data som samlas in formateras och förbereds så att den enskilda maskinen enkelt kan kopplas ihop med fler maskiner och skalas upp till sammanställd information för en linje, anläggning och produktionsenhet. Med detta tillvägagångssätt blir det enkelt att få dataåtkomst från både ny och befintlig produktionsutrustning.

Befintlig automation (till vänster i bild)

I en befintlig maskinstyrning kan man åstadkomma en heltäckande lösning utan att påverka funktionen i befintlig styrning. Det enklaste sättet är att med ett fåtal digitala insignaler till en accesspunkt, få information om maskinstatus som utvärderas. Naturligtvis kan man även utnyttja kommunikation via fältbussar för att övervaka maskinstatus, som till exempel stopp, kvalitet och utnyttjandegrad.

Ny automation (till höger i bild)

I en ny maskin, där ny automation skall installeras, har man större flexibilitet. Våra produkter för industriell automation, som exempelvis HMI, PLC, servo, frekvensomriktare och robotar, ger i en integrerad lösning driftsinformation som automatiskt ökar värdet och ger högre insikt om hur en maskin presterar.

En flexibel, skalbar plattform för idag och imorgon

Valet av plattform för att fullt ut dra nytta av digitaliseringens fördelar måste noggrant utvärderas.

Frågor som du bör ställa dig är:

  • Vilka övergripande mål finns?
  • Vilka anläggningar ska integreras?
  • Vem ska ha information?
  • Hur informationen ska formateras?

Du behöver även fundera över vilka system som ska kopplas ihop för datautbyte, vilka analyser måste göras och hur du säkerställer datasäkerhet. Listan kan göras ännu längre men det viktiga är att det system du väljer inte blir en återvändsgränd. Vårt svar på dessa utmaningar är ICONICS Suite.

Både lokalt och i molnet

ICONICS är en modern digitaliseringsplattform som är modulärt uppbyggt, vilket gör att den är helt skalbar. Den kan köras lokalt on-premise, i molnet eller som hybridlösning. Kärnan i ICONICS Suite är utvecklad för att analysera stora mängder av historisk och realtidsdata.

Med vår plattform kopplar du dig enkelt mot marknadens vanligast förekommande databaser och kan på så sätt utbyta information med olika former av affärssystem. Data kan även extraheras ur filer och från webbapplikationer via webservices. Den kan vara molnbaserad för att ytterligare säkra datainsamling och systemövervakning. Dessutom går det även att övervaka och styra via webbläsare och mobila applikationer var du än befinner dig.

Rätt mottagare i rätt tid

I dagens högoptimerade och tidspressade produktion är det av största vikt att information når rätt mottagare i rätt tid. Med vår lösning kan du i realtid distribuera information till webklienter men även till native appar i mobila enheter som mobiltelefoner och smartklockor. Med ICONICS Suite kan du även skapa traditionella rapporter i pappersform vilket är bra för att dokumentera och säkerställa spårbarhet.

Insikter i realtid

ICONICS levererar realtidsvisualisering, mobilitet, analyser och anslutning för att ge en kontextualiserad vy för tillverkning, industriell automation och för kunder inom smarta byggnader.

Plattformen stöder alla industriella standardprotokoll för anslutningar vilket gör det oerhört enkelt att integrera alla typer av enheter, utrustning och system. Du kan visualisera dina resultat tydligt på vilken enhet som helst eftersom plattformen anpassar sig till webbläsare, smartphones och olika typer av wearables.

Det går att snabbt hitta orsaken till ett tillstånd tack vare att informationen alltid är i rätt kontext. ICONICS asset-baserade navigering och trädstrukturhierarki med digitala tvillingar gör det lätt att göra jämförelser och situationsanpassade insikter. Plattformen har även bra hjälpmedel för att kunna använda data vilket gör att du smidigt kan förbättra företagets operativa produktivitet och kvalitet med interaktiv analys. Branschapplikationer inkluderar OEE*2, SPC*3, energi och felavkänning för att kunna ge insikter från ”edge to cloud”.

Blixtsnabb datainsamling

ICONICS har höghastighetsinsamling av kritiska data genom en ”historiker” som kan logga data i en hastighet på över 100 000 taggar per sekund och som kan arbeta med datakällor i hela företaget. Historikern stöder tekniken för lagring och vidarebefordran och gör det möjligt att hämta och sammanfoga data från alla öppna databaser.

Kraftfull analys ger nya insikter

Plattformens analysprogram omvandlar stora mängder realtidsdata (till exempel data från tillverkning eller anläggningsdrift) till information som det direkt går att agera på. Analyserna kan användas för att lösa vanliga utmaningar inom Business Intelligence (BI). Till exempel kan både expertsystem och maskininlärning tillämpas på Big Data. Det ger visualiserings- och rapporteringslösningar för energioptimering, felupptäckt och diagnos. Men även prediktivt underhåll, SPC-kvalitetskontroll och utrustningseffektivitet. ICONICS tillhandahåller en uppsättning analyslösningar som utnyttjar dessa teknologier och ger omedelbara fördelar för alla applikationer.

Driftssäker robust lösning

Plattformen är utformad för att sömlöst hantera intern kommunikation för redundans, belastningsbalansering och skalbarhet över hela företaget. Det gör att den även är lämplig för stora, distribuerade eller verksamhetskritiska tillämpningar. Den är fullt redundant – inte bara på övergripande nivåer utan även på modulnivå (till exempel på datakoppling, historik, larm och klientnivå).

Brygga information från hela er verksamhet

För att digitaliseringen ska fungera behövs det en brygga mellan olika typer av digital information. Vår plattform erbjuder den senaste teknologin för databryggning och arbetsflöde. Det gör att du enkelt kan koppla ihop informationen från automationer, IoT och IT system. Du kan utbyta information med olika former av affärssystem genom direkta databaskopplingar, filhantering och via molntjänster. Data kan dessutom extraheras ur filer och från webbapplikationer via webservices. Tack vare det grafiska gränssnittet kan du snabbt implementera uppgifter för dataorkestrering och informationsförmedling, utan att behöva kunna det minsta om programmering.

Ingen programmering behövs

Vår digitaliseringsplattform har en fullt konfigurerbar arbetsflödesmotor. Den kan integreras med alla de vanliga databaserna, som Microsoft SQL Server, Oracle. Det går även att integrera med nästan vilken realtids- eller arkiverad tillverknings- eller affärsdatatjänst som helst. Du får en tydlig och klar överblick med en centraliserad arbetsyta där du bara behöver peka och klicka. Du kan konfigurera datakällor och utveckla arbetsflöden. Du kan även snabba upp programmeringen genom import av XML-, CSV- eller XLSX-definierade källor. Därmed kan användaren fokusera på sina uppgifter i stället för att skapa och underhålla kod. Men för den som vill går det givetvis att skapa anpassade aktiviteter implementerade som .NET-sammansättningar.

Anslut allt till samma system

Arbetsflöden gör det möjligt att ansluta till assets med hjälp av de facto-standarderna OPC UA, BACnet, RESTful APIs, MQTT, AMQP, SparkPlug B, SNMP, EtherNet/IP, Modbus och relationsdatabaser genom OLE DB och ODBC. Data filtreras, beräknas och kombineras för att skapa en värdefull datauppsättning som sedan kan delas med någon av de relevanta datakällorna eller intressenterna.

Automatisera triggers för olika tillstånd

Arbetsflöden exekveras baserat på förhållanden i en enhet, tillgång eller process. Det kan till exempel vara:

  • Ett OPC UA-larm som signalerar en onormal nivå i en lagringstank
  • Ett digitalt tillstånd för en IoT-enhet
  • Specifika tider på dygnet
  • Väderförhållanden
  • Schemalagd tillgänglighet av resurser

Arbetsflödena representeras visuellt och kan sträcka sig från ett enkelt "IF/THEN"-scenario till en mer komplex cykel av villkorade beslut. Att bearbeta en datauppsättning från en JSON-källa och skriva ett värde till ett OPC UA-mål kan vara så enkelt som att placera två aktiviteter i arbetsflödet.

Gör data synlig och få kontroll var du än är

En viktig fördel med digitalisering är att den säkerställer att rätt information når rätt person i rätt tid. Det kräver i sin tur att informationen är lätt att överblicka och tillgänglig var du än befinner dig. Med vår plattform går det att nå och interagera med relevant data i realtid via en mängd olika typer av klienter - Allt från webbläsare och appar till smarta klockor och stationära informationskiosker. Dessutom kan du utnyttja e-post, SMS, text-till-tal och röstsamtal för att meddela eller larma användare som prenumererar på en applikation.

Fungerar på alla enheter och skärmar

För att data ska bli meningsfull och användbar krävs det också att den är visuell, intuitiv och överblickbar, oavsett vilken enhet den visas på. Vår digitala plattform ICONICs gränssnitt har därför responsiv design vilket ger en optimal visning oavsett enheter och formfaktorer. Grafernas storlek och layouten justeras baserat på enhetens bildförhållande och skärmupplösning. Det gör att innehållet automatiskt anpassar sig till olika plattformar – allt från stationära datorer och webbläsare till mobila enheter och stora TV-skärmar.

Bättre och snabbare beslut med visualisering

Med hjälp av konfigurerbara och självinstruerande KPI-dashboards kan medarbetarna snabbt och enkelt överblicka och förstå den operativa helheten i realtid. Du kan enkelt utforma dashboarden på det sätt som passar dig bäst. Du kan dra och släppa data, konfigurera widgets och använda split-screens. Det finns även förkonfigurerade mätare, processpunkter, trender, larm och grids för snabb datavisualisering.

ICONICS ger även förbättrad överblick över alla maskiner och processer i fabriken, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut om er tillverkning. Produktionen visualiseras med grafer, trender och andra mätvärden som uppdateras i realtid och ger en heltäckande och aktuell översikt. En inbyggd kvalitetsrapportering gör det möjligt för medarbetare att snabbt avläsa SPC-data för kvalitet och andra produktionsparametrar som påverkar produktkvaliteten.

Inbyggd GIS-mappning och aviseringar

Du kan skapa en geografisk översikt för att övervaka flera platser, samtidigt som du behåller möjligheten att lokalisera och djupdyka i specifika tillgångar. Genom att integrera med Bing Maps, Google Maps eller Esri är det möjligt att inkludera ytterligare GIS-kartläggningsfunktioner och datalager.

Säkerhet i varje led

Våra produkter och lösningar för digitalisering har installerats i en mängd anläggningar med extremt höga krav på säkerhet. Med vår plattform kan företag driva sina industri-, tillverknings- och verksamhetskritiska anläggningar med de senaste säkerhetsteknikerna och protokollen, samt operativ best practice. ICONICS använder OPC UA, den mest använda interoperabilitetsstandarden för säkert, tillförlitligt och plattformsoberoende datautbyte från sensorer till molnapplikationer. Dessutom säkerställer kryptering att datasäkerheten hålls till högsta standard.

Pålitlig för de mest kritiska applikationerna

Offentlig infrastruktur, inklusive statliga och militära tillämpningar, kräver högsta möjliga säkerhetsnivå. Vår digitala plattform tillhandahåller mycket avancerade säkerhetsfunktioner som säkerställer att data på hög nivå förblir skyddade, men ändå lättillgängliga för dem som behöver det. ICONICS stödjer alla krav du kan ha oavsett datakänslighet eller skala på anläggningen. Du kan hantera användarroller via ett centraliserat användargränssnitt. Rollbaserad åtkomst säkerställer att specificerade tillgångar, moduler eller skärmar endast kan ses av definierade användare eller klienter.

Tillhandahåller den högsta säkerhetsnivån

Vi använder kryptering, certifikatautentisering, användar- och systemkrypterade lösenord och obfuskering för att tillhandahålla den högsta säkerhetsnivån som krävs för dagens system. Vår plattform ICONICS använder en granskningsprocess i flera steg över många faser av mjukvaruutvecklingens livscykel. Vi använder en flerfasutvecklingslivscykel som inkluderar enhetstestning, integrationstestning, systemtestning och prestandatestning. Säkerhetstestning utförs per funktion för ny funktionalitet, inklusive stresstester för säkerhet och kontroller.