MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

1 Sekretesspolicy

1.1 Mitsubishi Electric Europe B.V., tillsammans med andra medlemmar i gruppen (MEU, vi/oss/vår) strävar efter att skydda sekretessen för våra kunder och användare (du/din) som besöker våra webbplatser (webbplatserna). Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) fastställer vår insamling av personuppgifter och delningsprinciper för våra webbplatser och är avsedd att informera dig om de sätt på vilka webbplatserna samlar in personuppgifter, användningen av sådana personuppgifter samt de sätt på vilka vi delar personuppgifter som du väljer att ge oss.

1.2 Om du redan är kund hos oss kan du läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter i ditt kundavtal med oss. Fler meddelanden angående hur vi vill använda dina personuppgifter tillsammans med möjligheten att tacka ja eller nej till dessa användningsområden kan även tillhandahållas när vi samlar in personuppgifter från dig.

1.3 Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser från tredje part bör du observera att de har sin egen sekretesspolicy och att vi inte åtar oss något ansvar för deras policy eller deras behandling av dina personuppgifter. Kontrollera policyn innan du skickar några personuppgifter till sådana webbplatser från tredje part.

1.4 Den här sekretesspolicyn är avsedd att förklara våra sekretessregler och omfattar följande områden:

(a) Vilka personuppgifter om dig vi kan samla in

(b) Hur vi använder dina personuppgifter

(c) Hur vi skyddar dina personuppgifter

(d) Kontakta oss och dina rättigheter att förhindra marknadsföring och komma åt och uppdatera dina personuppgifter

(e) Vår policy om cookies

(f) Hur ändringar i denna sekretesspolicy och policy om cookies går till

2 Information vi samlar in om dig

2.1 Vi kommer att samla in och behandla all eller en del av följande personuppgifter om dig:

(a) Information som du tillhandahåller oss

Personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. när du använder kontaktformuläret på våra webbplatser, inklusive ditt namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter,

(b) Vår korrespondens

om du kontaktar oss brukar vi spara den korrespondensen,

(c) Undersökningsinformation

Vi kan också be dig fylla i undersökningar som vi använder i forskningssyfte. I sådana fall kommer vi samla in den information du tillhandahåller i den ifyllda undersökningen,

(d) Användning av webbplats och kommunikation

Information om dina besök på webbplatser och information som samlas in via cookies och andra spårningstekniker, inklusive, men inte begränsat till, din IP-adress och ditt domännamn, din webbläsarversion och ditt operativsystem, trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata samt de resurser som du får åtkomst till.

3 Så använder vi dina personuppgifter

3.1 I detta avsnitt beskriver vi de syften i vilka vi använder personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser och, i enlighet med våra skyldigheter enligt europeisk lagstiftning, identifierar de "juridiska grunder" enligt vilka vi behandlar informationen.

3.2 Dessa "juridiska grunder" anges i den europeiska dataskyddslagen, vilket gör att företag kan behandla personuppgifter endast när bearbetning är tillåten enligt den specifika "juridiska grund" som anges i lagen (en fullständig beskrivning av alla dessa grunder hittar du här)

3.3 Observera att förutom i fallen vi har identifierat nedan kan vi lämna ut personuppgifter för de ändamål som vi förklarar i detta meddelande till tjänsteleverantörer, underleverantörer, agenter, rådgivare (t.ex. juridiska, ekonomiska, affärsmässiga eller andra rådgivare) och MEU-dotterbolag som utför aktiviteter å våra vägnar, samt övriga medlemmar i Mitsubishi Electric-gruppen.

(a) För att kommunicera effektivt med dig och bedriva vår verksamhet

För att bedriva vår verksamhet, till exempel för att svara på dina frågor, i övrigt kommunicera med dig eller för att utföra våra åtaganden enligt avtal som ingåtts mellan dig och oss,

Använda rättfärdigande:
avtalsprestanda, legitimt intresse (så att vi kan utföra våra skyldigheter och tillhandahålla våra tjänster till dig)

(b) För att förse dig med marknadsföringsmaterial

För att förse dig med uppdateringar och erbjudanden, där du har valt att ta emot dessa. Vi kan även använda dina uppgifter för att marknadsföra våra egna och våra utvalda företagspartners produkter och tjänster till dig via post, e-post, SMS, telefon eller fax och där så krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke när vi samlar in dina uppgifter och genomför någon av dessa typer av marknadsföring. Vi ger dig möjligheten att avbryta din prenumeration av eller avregistrera dig för vidare kommunikation av elektronisk marknadsföring som skickas till dig eller så kan du avregistrera dig genom att kontakta oss via formuläret “GDPR Kontakta oss” nedan.

Använda rättfärdigande:

medgivande, legitimt intresse (för att hålla dig uppdaterad med nyheter i samband med våra produkter och tjänster)

(c) I forsknings- och utvecklingssyfte

För att analysera dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dina och våra andra kunders krav på tjänster och marknadsföring, för att bättre förstå vår verksamhet och utveckla våra produkter och tjänster,

Använda rättfärdigande:

legitimt intresse (så att vi kan förbättra våra tjänster)

(d) För att övervaka vissa aktiviteter

För att övervaka frågor och transaktioner för att säkerställa kvaliteten på tjänsten, överensstämmelse med gällande procedurer och för att bekämpa bedrägeri,

Använda rättfärdigande:

juridiska skyldigheter, rättsanspråk, legitimt intresse (för att säkerställa kvaliteten och juridisk efterlevnad hos våra tjänster)

(e) För att informera dig om ändringar

För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och produkter,

Använda rättfärdigande:

legitimt intresse (för att informera dig om ändringar i tjänsten)

(f) För att säkerställa relevant webbplatsinnehåll

För att säkerställa att innehåll från våra webbplatser visas på det effektivaste sättet för dig och för din enhet, vilket kan omfatta att lämna ut dina uppgifter till företagspartners, leverantörer och/eller tjänsteleverantörer,

Använda rättfärdigande:
legitimt intresse (så att vi kan förse dig med innehåll och tjänster på webbplatserna)

(g) För att omorganisera eller göra ändringar i vår verksamhet

I händelse av att vi: (i) omfattas av förhandlingar om försäljning av vår verksamhet eller del därav till en tredje part, (ii) säljs till en tredje part eller (iii) genomgår en omorganisation, kan vi behöva överföra vissa av eller alla dina personuppgifter till den relevanta tredje parten (eller dess rådgivare) som en del av en företagsbesiktning i syfte att analysera eventuell föreslagen försäljning eller omorganisation. Vi kan också behöva överföra dina personuppgifter till den omorganiserade enheten eller tredje parten efter försäljning eller omorganisation så att de kan användas för samma ändamål som anges i denna policy.

Använda rättfärdigande:

legitimt intresse (för att tillåta oss att ändra vår verksamhet)

(h) I samband med lagar eller regler

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra regler eller vår dialog med reglerande myndigheter när det är tillämpligt, vilket kan innefatta att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, domstol och/eller reglerande eller lagupprätthållande myndigheter i samband med förfrågningar, rättsliga åtgärder eller undersökningar av sådana parter var som helst i världen eller där vi tvingas att göra det. Där det är tillåtet kommer vi att skicka en sådan förfrågan till dig eller meddela dig innan du svarar om att det skulle påverka förhindrandet eller upptäckandet av ett brott.

Använda rättfärdigande:

rättsliga skyldigheter, rättsanspråk, legitimt intresse (för att samarbeta med reglerande myndigheter och tillsynsmyndigheter)

4 Överföring, lagring och säkerhet för dina personuppgifter

Säkerhet på internet

4.1 Inga dataöverföringar via internet eller webbplatser kan garanteras att vara säkra från intrång. Men vi upprätthåller affärsmässigt rimliga fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagar.

4.2 All information som du lämnar till oss lagras på våra eller våra underleverantörers säkra servrar och används i enlighet med våra säkerhetsregler och -standarder. Där vi har tilldelat dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av våra webbplatser ansvarar du för att lösenordet förblir konfidentiellt och för att efterleva eventuella andra säkerhetsprocedurer som vi informerar dig om. Vi råder dig att aldrig uppge ditt lösenord för någon annan.

Export utanför EES

4.3 Dina personuppgifter kan kommas åt av personal eller leverantörer, överföras till och/eller lagras på en plats utanför det land där du befinner dig, vars dataskyddslagar kan vara av en lägre standard än de i ditt land. Vi kommer under alla omständigheter skydda personuppgifter enligt procedurerna i denna sekretesspolicy.

4.4 Där vi överför personuppgifter inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) till utanför EES kan vi vidta specifika ytterligare åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter. Vissa länder utanför EES har godkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla väsentligen likvärdigt skydd som EES dataskyddslagar och därför krävs inga ytterligare skyddsåtgärder för att exportera personuppgifter till dessa jurisdiktioner. I länder som inte har godkänts enligt ovan (se hela listan här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), kommer vi att fastställa juridiska grunder för att göra sådan överföring, t.ex. kontraktsklausuler liknande EU-kommissionens godkännandemodell eller andra juridiska grunder som tillåts enligt gällande lagkrav.

4.5 Kontakta oss via formuläret “GDPR Kontakta oss” nedan om du vill se en kopia av de specifika skyddsåtgärder som tillämpas på exporten av dina personuppgifter.

Lagringsbegränsningar

4.6 Våra lagringstider för personuppgifter är baserade på företagets behov och rättsliga krav. Vi behåller personuppgifter så länge som det behövs för det bearbetningssyfte i vilket uppgifterna samlades in och eventuella andra tillåtna, relaterade syften. Vi kan till exempel behålla vissa uppgifter om transaktion och korrespondens tills tidsgränsen för anspråk angående transaktionen har upphört att gälla eller för att uppfylla lagstadgade krav gällande lagring av sådana data. När personuppgifter inte längre behövs anonymiserar vi informationen oåterkalleligt (och vi kan dessutom behålla och använda anonymiserad information) eller ordentligt förstör informationen.

5 Dina rättigheter och kontakta oss

Marknadsföring

5.1 Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Ibland informerar vi dig om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för vissa typer av marknadsföringsaktiviteter eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till vissa tredje parter för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att inte kryssa för vissa rutor i formulären som vi använder för att samla in dina personuppgifter. Du kan även utöva rätten när som helst genom att kontakta oss enligt beskrivningen i formuläret “GDPR Kontakta oss” nedan.

Uppdatera information

5.2 Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. För att hjälpa oss med detta bör du meddela oss angående eventuella ändringar av personuppgifter som du har lämnat till oss genom att kontakta oss enligt beskrivningen i formuläret “GDPR Kontakta oss” nedan.

Dina rättigheter

5.3 Om du har några frågor gällande vår användning av dina personuppgifter bör du först kontakta oss med hjälp av formuläret “GDPR Kontakta oss” nedan. Under vissa förhållanden kan du ha rätt att begära att vi:

(a) tillhandahåller ytterligare information om vår användning av din information,

(b) ger dig en kopia av information som du har lämnat till oss,

(c) uppdaterar eventuella felaktigheter i personuppgifter vi har (se punkt 5.2),

(d) tar bort alla personuppgifter som vi inte längre har en laglig grund att använda,

(e) där behandlingen är baserad på samtycke, återkallar ditt samtycke så att en viss behandling upphör (se stycke 5.1 för marknadsföring),

(f) invänder mot någon behandling baserat på legitimt intresse såvida inte våra motiv för denna behandling uppväger eventuella rättigheter enligt personuppgiftslagen och

(g) begränsar hur vi använder din information under tiden ett klagomål utreds.

5.4 Ditt utnyttjande av dessa rättigheter omfattas av vissa undantag för att skydda allmänna intressen (t.ex. för att förebygga eller upptäcka brott) samt våra intressen (t.ex. underhåll av sekretess). Om du utövar någon av dessa rättigheter kontrollerar vi dina rättigheter och svarar oftast inom en månad.

5.5 Om du inte är nöjd med vår användning av dina personuppgifter eller vårt svar på eventuella utövandet av dessa rättigheter har du rätt att klaga till regulatorn.

Kontakta oss

5.6 Beroende på var du befinner dig kan "datakontrollanten" av dina personuppgifter som behandlas av oss under denna Sekretesspolicy variera Här finns en lista över vilka som är datakontrollanter i olika länder.

5.7 Om du har några frågor gällande denna policy kontaktar du oss via formuläret “GDPR Kontakta oss" ” nedan.

6 Policy om cookies

6.1 Vi använder cookies på webbplatserna. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa vår policy om cookies.

7 Ändringar i vår sekretesspolicy och/eller policy om cookies

7.1 Vi kan ändra innehållet på våra webbplatser och hur vi använder cookies och följaktligen kan vår sekretesspolicy och vår policy för cookies ändras i framtiden. Om vi ändrar denna sekretesspolicy eller vår policy för cookies kommer vi att uppdatera datumet då den senast ändrades nedan. Om dessa ändringar är väsentliga kommer vi att visa detta tydligt på våra webbplatser.

7.2 Den här sekretesspolicyn uppdaterades senast den 26 mars 2018.

Bilaga

Användning av personuppgifter enligt EU-lagar om dataskydd måste vara berättigad enligt en av ett antal juridiska "grunder" och vi måste ange grunderna med avseende på varje användningsområde i denna policy. Vi meddelar de grunder vi använder för att rättfärdiga varje användning av din information intill användningen i avsnittet "Användning av dina personuppgifter" i den här policyn.

Dessa är de huvudsakliga juridiska grunderna som motiverar vår användning av din information:

Samtycke: där du har gett ditt medgivande till vår användning av din information (du har fått ett samtyckesformulär i samband med sådan användning och kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via formuläret "GDPR Kontakta oss" nedan.
Avtalsprestanda: där informationen är nödvändig för att ingå eller utföra vårt avtal med dig.
Rättslig skyldighet: där vi behöver använda din information för att följa våra lagstadgade skyldigheter.
Legitimt intresse: där vi använder din information för att uppnå ett legitimt intresse och våra anledningar att använda den uppväger dina rättigheter enligt dataskyddslagar.
Rättsanspråk: där informationen är nödvändig för att vi ska kunna försvara, lagföra eller göra en anmälan mot dig, oss eller tredje part.