FoU/teknik

Aktiviteter avseende immateriella rättigheter

Grundpolicy

Ett adekvat skydd av immateriella rättigheter (IP) gynnar tekniska framsteg och sund konkurrens, och bidrar dessutom till att förverkliga välfärd och samhällsutveckling.

Mitsubishi Electric Group anser att rättigheterna för immateriellt kapital (IP) utgör en avgörande ledningsresurs som är viktig för företagets framtid och måste skyddas. Genom att integrera verksamheten, FoU och IP-aktiviteter förstärker gruppen proaktivt sina globala IP-tillgångar, som har en nära koppling till gruppens strategier för verksamhetstillväxt och bidrar både till verksamheten och samhället, samtidigt som den jobbar med att skydda IP-rättigheter.

Struktur för immaterialrättsavdelningen

IP-avdelningarna i Mitsubishi Electric Group inbegriper huvudkontorets IP-avdelning och IP-avdelningarna i fabrikerna, på FoU-centren samt i dotterbolagen. Aktiviteterna för varje IP-avdelning utförs under ansvarig verkställande direktör för IP-avdelningen på varje plats. Huvudkontorets IP-avdelning formulerar strategier för hela gruppen, främjar kritiska projekt, koordinerar samverkan med externa aktörer, inklusive patentmyndigheter och ansvarar för IP-avdelningens PR-aktiviteter. I fabrikerna, på FoU-center och på dotterbolagsnivå arbetar IP-avdelningarna med enskilda strategier i linje med gruppens övergripande IP-strategier. Genom ömsesidigt samarbete arbetar dessa avdelningar för att förena och slå ihop sina aktiviteter i ett försök att utveckla mer effektiva initiativ.

diagram: Integrerar företag, FoU och IP-aktiviteter

Integrerar företag, FoU och IP-aktiviteter

Global IP-strategi

Mitsubishi Electric Group identifierar kritiska IP-relaterade teman baserat på sina viktigaste verksamheter och viktiga FoU-projekt, och påskyndar även globaliseringen av IP-aktiviteter genom att söka patent innan de påbörjar affärsutveckling i tillväxtländer där en expansion av affärsmöjligheter förväntas. Dessutom utses inhemska befattningshavare till tjänster vid Mitsubishi Electrics anläggningar i USA, Europa, Kina och Sydostasien för att ansvara för IP-aktiviteter och stärka IP-kapaciteten på kontor, i FoU-center och i dotterbolag i varje land. Genom dessa initiativ strävar vi efter att skapa ett robust globalt patentnätverk.

Några bevis på Mitsubishi Electric Groups IP-kapacitet och globala IP-aktiviteter är företagets placering som nummer 2 i Japan i fråga om antalet patentregistreringar (år 2022) som meddelats av den japanska patentmyndigheten (JPO), och som nummer 4 i världen vad gäller företagsansökningar enligt konventionen om patentsamarbete (PCT) (år 2022) som meddelats av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Samtidigt som vi skapar ett patentnätverk arbetar vi även aktivt med att förvärva konstruktionsrättigheter i Japan och andra länder, för att skydda både funktions- och konstruktionsaspekterna av vår teknik.

(Topp 5) PCT-sökande: företag, 2022 (WIPO, årlig PCT-granskning)

Plats Sökande Land Antal ansökande
1 Huawei Kina 7,689
2 SAMSUNG Sydkorea 4,387
3 Qualcomm USA 3,855
4 Mitsubishi Electric Japan 2,320
5 Ericsson USA 2,158

(WIPO)

Antal patentregistreringar under 2022 (Japan)

Plats Sökande Antal patent
1 Toyota Motor 4,559
2 Mitsubishi Electric 3,692
3 Canon 3,382
4 DENSO 2,919
5 Panasonic 2,856

(JPO)

  • kurva: Årliga trender inom utländska patentansökningar från Mitsubishi Electric
  • diagram: Ytterligare förstärkning av globala IP-funktioner

    Ytterligare förstärkning av globala IP-funktioner

Open Technology Bank-aktivitet

För att förverkliga en hållbar framtid lanserade Mitsubishi Electric Open Technology Bank, som främjar interna och externa samarbeten baserade på immateriell egendom under räkenskapsåret 2022. Tidigare var den primära användningen av immateriell egendom för konkurrens mellan företag (att monopolera deras användning, förhindra imitation och utöva rättigheter i förhållande till andra företag). Företaget kommer dock att aktivt använda immateriella rättigheter som verktyg för att främja samarbete.

Främja externt samarbete

Mitsubishi Electric Group har en mängd egna tekniska tillgångar (patent, kunskap osv.) inom många områden, från hem till yttre rymden. Open Technology Bank-aktiviteterna syftar till att skapa nytt värde och nya verksamheter genom att kombinera och multiplicera Mitsubishi Electrics teknik med partnerföretagens tekniker och idéer. Detta uppnås genom ansträngningar för att stödja partnerföretag i att utveckla nya produkter och tjänster genom att bevilja licenser för Mitsubishi Electrics tekniktillgångar som bidrar till att lösa olika sociala utmaningar. Genom dessa åtgärder med att ta de tekniker som bidrar till att lösa olika utmaningar, inklusive förverkligandet av ett samhälle utan fossila bränslen och förberedelse för naturkatastrofer, och ge licenser för dessa tekniker till olika industrisektorer och områden, främjar Mitsubishi Electric aktivt samarbete med externa parter baserat på immateriella egenskaper, och bidrar därmed till att förverkliga en hållbar framtid.

Stärka det interna samarbetet

Som ett resultat av Mitsubishi Electric Groups aktiva aktiviteter för immateriell egendom upprätthåller koncernen en hög nivå inom antal patentansökningar och registreringar både i Japan och utomlands. Å andra sidan är genomförandet av varje patent slutna inom de arbeten som lämnat in relevant patent i många fall, och patenterad tekniker har inte rullats ut helt internt. Därför har vi publicerat en intern teknikkarta som klassificerar och visualiserar våra patent med fokus på teknik och sociala utmaningar i ett försök att främja användningen av teknik bortom divisionens gränser och skapa synergi som en omfattande tillverkare av el och elektronik. Den här kartan är utformad för att ge människor möjlighet att hänvisa till sammanfattningar av varje patent, uppdelningen och namnet på uppfinnaren samt annan information. Denna referensinformation främjar internt samarbete över avdelningsgränserna.

IP-strategi för internationell standardisering

Mitsubishi Electric Group främjar aktivt internationell standardisering för att expandera verksamheten på globala marknader. Aktiviteter för att få patent som stödjer internationella standarder (t. ex. väsentliga standardpatent (SEP, standard-essential patent)) främjas öppet. Som medlem av en organisation där patentpooler för digital sändning, MPEG, HEVC, Blu-ray Disc™* och mobilkommunikation tillsammans kontrollerar väsentliga standardpatent, bidrar IP-intäkter som erhålls genom organisationen till förbättring och tillväxt i verksamhetens intäkter. Gruppen arbetar även för att utöka aktiviteter för att ansöka om patent inom konkurrenskraftiga områden, som internationella standarder, och främja IP-aktiviteter som bidrar till att öka produkternas konkurrenskraft och expandera marknadsandelar. Inom området 5G-mobilkommunikationssystem, som förväntas öka i framtiden, är vi inte bara involverade i aktiviteter för att erhålla väsentliga standardpatent utan utnyttjar även vår teknik för att främja IP-aktiviteter som gör våra produkter ännu bättre.

  • * Blu-ray Disc™ är ett varumärke för Blu-ray Disc Association.

Respektera IP-rättigheterna

På Mitsubishi Electric Group inser vi betydelsen av att ömsesidigt erkänna och respektera inte bara våra egna immateriella rättigheter utan även andras immateriella rättigheter. Den här inställningen är tydligt formulerad i Mitsubishi Electric Groups riktlinjer för uppförande och tillämpas inom hela gruppen.

Förutom att intrång på andras IP-rättigheter bryter mot koden för företagsetik och efterlevnad kan det dessutom orsaka stor skada på gruppens fortsatta lönsamhet som en kontinuerlig verksamhet. Det innebär att gruppen kan bli skyldig att betala avsevärda licensavgifter eller tvingas avbryta tillverkningen av en viss produkt.

I syfte att förhindra intrång på andras IP-rättigheter genomför vi olika utbildningsåtgärder, huvudsakligen för ingenjörer och IP-ansvarig personal, som ska öka de anställdas medvetenhet och skapa större respekt för andras IP-rättigheter. Samtidigt har vi infört en uppsättning regler som ska säkerställa att andras patenträttigheter undersöks i varje skede, från utveckling till produktion, och reglerna tillämpas strikt inom hela gruppen.

Mitsubishi Electric Group arbetar också hårt för att förhindra att andra gör intrång på gruppens immateriella rättigheter. Förutom interna aktiviteter lägger vi särskild vikt på samarbete med industriorganisationer och kontakter med myndigheter både i Japan och internationellt, som en del av många olika åtgärder avsedda att förhindra förfalskning av produkter.

Samarbete inom IP-policyer

IP-policyer – avseende exempelvis snabb och effektiv patentprövning, internationella standardiseringsaktiviteter, åtgärder mot förfalskade och piratkopierade produkter och upprättandet av ett globalt patentsystem – gynnar rättvis konkurrens och bidrar till att skapa ett välfärdssamhälle.

Utifrån den här vetskapen lägger Mitsubishi Electric fram olika förslag om IP-policyer och ändringar av relevanta lagar ur ett branschperspektiv, genom aktiviteter med institutioner som huvudkontoret för strategier för immateriella rättigheter och andra patentmyndigheter, samt branschorganisationer som Keidanren och den japanska sammanslutningen för immateriella rättigheter. Med tanke på dagens framsteg inom ekonomisk globalisering engagerar sig Mitsubishi Electric i att aktivt utbyta synpunkter och information med Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och patentmyndigheter utomlands, och deltar i samarbeten för att ta fram IP-policyer från ett brett, globalt perspektiv.