Mitsubishi Electric Global

Företagsstrategi

Ledningsfilosofi och policy

The Mitsubishi Electric Group har placerat Corporate Social Responsibility (CSR) som en pelare i företagsledningen, baserat på sin mission och sju vägledande principer. Därför har gruppen engagerat sig i att bli ett företag vars ansträngningar uppskattas genom initiativet att lösa problem i samhället. Med andra ord, ett företag med intressenter som samhället, kunder, aktieägare och anställda som litar på företaget och som förtjänar deras belåtenhet genom sina affärsmetoder.

Sedan räkenskapsåret 2002 har gruppen hållit fast vid ledningspolicyn att upprätthålla balanserade ledningsinitiativ baserade på tre perspektiv: tillväxt, lönsamhet och effektivitet, samt soliditet. Genom dessa perspektiv har gruppen strävat efter att skapa en solid grund för att förvalta det och ha en hållbar tillväxt.

Baserat på den här policyn har gruppen antagit utmaningen att lösa miljöproblem, resurs- och energiproblem samt andra samhällsproblem som vi stöter på idag på en global skala genom våra produkter, system och tjänster. Genom att handla så har gruppen för avsikt att bli ett "globalt, ledande grönt företag" som bidrar till skapandet av ett välmående samhälle som samtidigt uppnår "hållbarhet" och "säkerhet, trygghet och välbefinnande" när den bedriver hållbarhetsutveckling i hela företaget och eftersträvar att ytterligare förstärka företagsvärdet.

Vad gäller företagsetik och efterlevnad kommer gruppen att fortsätta att säkerställa att efterlevnadspolicyn strikt följs och förstärka vår interna kontroll.

Ledningsmål

Mot "högkvalitativ" tillväxt

I linje med ansträngningarna att uppnå en högre tillväxtnivå har Mitsubishi Electric Group reviderat sina tillväxtmål för räkenskapsåret 2021 till konsoliderad nettoförsäljning på 5,0 biljoner yen eller mer och ett relationstal för rörelseresultat till 8 % eller mer. Gruppen kommer kontinuerligt och stabilt även att fortsätta uppnå följande ledningsmål: att säkra en avkastning på eget kapital på 10 % eller mer och säkra en räntebärande skuld till ett relationstal för totala tillgångar på 15 % eller mindre.

Under räkenskapsåret 2017 uppnådde Mitsubishi Electric Group en konsoliderad nettoförsäljning på 4 238,6 miljarder och ett rörelseresultat på 270,1 miljarder yen. Dessutom fortsatte gruppen att uppnå sina ledningsmål för avkastning på eget kapital på 10 % eller mer och räntebärande skuld till ett relationstal för totala tillgångar på 15 % eller mindre, med registrerade siffror på 10,9 % respektive 8,4 %.

[Tillväxtmål som ska uppnås fram till räkenskapsåret 2021]

Nettoförsäljning: 5,0 biljoner yen eller mer
Relationstal för rörelseintäkter: 8 % eller mer

[Ledningsmål som ska uppnås kontinuerligt och varaktigt]

Avkastning på eget kapital: 10% eller mer
Relationstal för räntebärande skuld till totala tillgångar: 15 % eller mindre

Förstärka tillväxtstrategier

Förverkliga tillväxt genom värdeskapande med drivkrafter för tillväxt

Mitsubishi Electric Groups styrka ligger i dess omfattande tekniska tillgångar, som innefattar en mängd tekniker som styrtekniker och kraftelektronik. Gruppen har dessutom en gedigen verksamhetsplattform som omfattar inköp av material, tillverkning, kvalitetssäkring, försäljning och tjänster, som alla har en kultur som strävar efter förbättringar. Mitsubishi Electric Group har därför goda förutsättningar att fritt främja sin konkurrenskraft i en mängd olika verksamheter.

Med detta i åtanke har gruppen gjort "göra starka företag ännu starkare" till kärnan i sina tillväxtstrategier. För närvarande har gruppen identifierat åtta verksamheter som drivkrafter för tillväxt: kraftsystem, transportsystem, byggnadssystem, fabriksautomationssystem (FA), fordonsutrustning, rymdsystem, spänningutrustning, luftkonditionering och kylskåpssystem. Genom att fokusera på dessa verksamheter kommer gruppen att expandera sin verksamhet in i marknader i hela världen, från Japan, Nordamerika, Europa och Kina till tillväxtmarknader, däribland de på andra platser i Asien. Genom att tillfredsställa varje marknads behov kommer gruppen att fortsätta att förse och skapa värde för sina kunder och därigenom säkra hållbar tillväxt i framtiden.

Ytterligare värdeskapande genom tekniksynergier och företagssynergier

Med avsikten att säkerställa tillväxtmålen under räkenskapsåret 2021 och upprätthålla expansionen av verksamheten efter det, påskyndar och stärker Mitsubishi Electric Group sina initiativ för att skapa ytterligare värde genom att kombinera och koordinera ett brett utbud av tekniker och verksamheter med varandra, samtidigt som varje produkt, system och tjänst förbättras.

Gruppen försöker specifikt förbättra prestandan och tillförlitligheten för varje produkt och system som de erbjuder genom att skapa tekniksynergier genom nya kombinationer bland sina starka tekniktillgångar, samt verksamhetssynergier genom koordination av sina olika verksamhetsaktiviteter. Samtidigt kommer gruppen att förbättra sin förmåga att leva upp till sina kunders verksamhetsutmaningar och behov genom att ytterligare skynda på kombinationen av teknik, produkter, system och service. Genom dessa ansträngningar avser gruppen att förbättra sin vinst genom att förbättra sitt rykte hos kunder på befintliga marknader och utveckla nya verksamheter och marknader.

Öka tilldelningen av resurser för steg som syftar till att stärka konkurrenskraften

För att uppnå större konkurrenskraft för verksamheten kommer Mitsubishi Electric Group att fortsätta att anslå en hög grad av investering i resurser, bland annat forskning och utveckling och kapital, till de verksamheter där gruppen snabbt kan säkra tillväxt, samtidigt som det kan ge kortsiktiga investeringsfördelar och uppvisa en hög sannolikhet för expansion med liten eller ingen instabilitet, med målet att säkra avkastning på sina investeringar. Samtidigt kommer gruppen att granska och uppdatera sin företagsportfölj för att omfördela sina ledningsresurser till områden som visar tillväxt. Dessutom kommer gruppen att förstärka sin portfölj genom att kontinuerligt skapa nya, starka verksamheter som kan främja framtida tillväxt. Dessutom förbinder sig gruppen att säkerställa en mer robust teknisk plattform genom framtidsorienterad forskning och utveckling som, i sin tur, säkerställer hållbar tillväxt från räkenskapsåret 2021 och längre fram.

För att öka sin tillväxt kommer Mitsubishi Electric Group dessutom att aktivt sträva efter samarbetsband och fusioner och förvärv med följande tre perspektiv i åtanke: expandera verksamheten genom att komplettera produktgrupper och tekniska områden som gruppen saknar, säkerställa försäljning och servicenätverk vid inträde i nya regioner och marknader och nå nya kunddemografier för att förstärka gruppens företagsplattform.

Skapa robusta ledningsgrunder

För att förstärka ledningsgrunderna strävar Mitsubishi Electric Group kontinuerligt efter att förbättra sin kapitaleffektivitet. Som en del av initiativen fortsätter gruppen att öka nettoförsäljningen, minska kostnaderna och engagera sig i aktiviteter med avsikt att förbättra lageromsättning, omsättning av kundfordringar och just-in-time-verksamhet. Förutom att implementera dessa ansträngningar på ett uttömmande sätt började gruppen under räkenskapsåret 2016, att nyttja en intern resultatindikator, ROIC (beräknat efter Mitsubishi Electrics egna standarder), för att övervaka tillgångarnas effektivitet per företagssegment och därigenom förbättra avkastning på eget kapital för alla verksamheter inom gruppen.

Mitsubishi Electric Group kommer att fortsätta att fokusera på att generera stabila kassaflöden, aktivt investera i tillväxtområden, underhålla välbalanserade avkastningar för aktieägarna som står i proportion till vinsttillväxt, och noggrant arbeta för att öka företagets värde.

Kontinuerlig innovation

Mitsubishi Electric Group kommer kompromisslöst att utföra sina ledningspolicyer, vägledda av en strävan efter en balanserad ledning, samtidigt som de tillämpar sitt övergripande företagsmotto: Positiv förändring. Varje anställd delar det gemensamma målet att driva utvecklingen längre genom kontinuerlig innovation, och Mitsubishi Electric Group kommer genom kontinuerliga förändringar att mogna till ett företag som alltid åstadkommer något bättre.