Pressmeddelande

Mitsubishi Electric uppfyller de viktigaste målen för sin miljövision 2021Långsiktig miljöplan i hamn till 2021, på företagets 100-årsjubileum

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3431

TOKYO 31 augusti 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har uppfyllt de stora målen i sin miljövision för 2021, ett program som företaget presenterade 2007 och som just rotts i hamn. Genom att uppnå målen i visionen har Mitsubishi Electric kunnat bidra till en mer hållbar värld med lägre koldioxidutsläpp och ett fokus på återvinning och samspel med naturen. De främsta principerna i visionen var att främja människa och planet genom teknik och andra insatser fram till år 2021, vilket är Mitsubishi Electrics 100-årsjubileum.
Nu arbetar Mitsubishi Electric efter en ny långsiktig vision om miljömässig hållbarhet fram till 2050, med målen att företaget ska skapa nya värderingar och bidra till en mer hållbar värld genom olika miljöinitiativ, bland annat minskade koldioxidutsläpp.

 1. 1)Ett samhälle med låga koldioxidutsläpp: minskade utsläpp av koldioxid (CO2) från tillverkning och produktanvändning

  Jämfört med räkenskapsåret 2001 har Mitsubishi Electric uppnått 36 % minskning av de koldioxidutsläpp som genereras av att använda företagets produkter. Därmed lyckades man överträffa det ursprungliga målet på 30 % minskning. Detta uppnåddes med hjälp av tekniska innovationer och genom att utveckla mycket energieffektiva produkter. Med koldioxidutsläppen från tillverkning åstadkom Mitsubishi Electrics investeringar inom energibesparing på sina fabriker en minskning på 56 % jämfört med räkenskapsåret 1991, vilket var en rejäl förbättring av det ursprungliga målet på 30 % minskning.

 2. 2)Ett återvinningsfokuserat samhälle: minskad förbrukning av plast, metall och vatten och minskade utsläpp från avfall

  I fråga om andelen av slutligt avfall minskade företaget och dess dotterbolag sin andel till 0,02 % (mål: under 0,1 %) och de utländska dotterbolagen uppnådde en andel av 0,15 % (mål: under 0,5 %). Genom att minska sina produkters storlek och vikt kunde Mitsubishi Electric sänka sin resursförbrukning med i genomsnitt 43 % inom 64 produktgrupper jämfört med räkenskapsåret 2001, vilket kraftigt överträffade det ursprungliga målet på 30 %. Dessutom minskades vattenförbrukningen per försäljningsenhet med 20 % jämfört med 2011, vilket var dubbelt så bra som det ursprungliga målet på 10 % (1  % årligen). Detta uppnåddes genom kontinuerlig mätning av vattenmängden som använts och återanvänts på inhemska och utländska anläggningar, samt att horisontellt införa rekommenderade metoder för att minska förbrukningen. Dessutom uppgraderade Mitsubishi Electric sin plaståtervinningsteknik för högre grad av sluten återvinning, där plast som samlas in från hushållsapparater och vitvaror återanvänds till företagets egen tillverkning av hushållsapparater. På detta sätt har företaget höjt sin andel av återvunnen blandad plast till mycket ren plast i återvinning för hushållsapparater från 6 % under räkenskapsåret 2011 till hela 80 % i nuläget.

 3. 3)Ett samhälle i balans med naturen: omfattande insatser för biologisk mångfald på verksamhetsplatser

  Företaget fortsatte också sina program ”Mitsubishi Electric Outdoor Classrooms” och ”Satoyama Woodland Preservation Project” med målet att få över 51 000 deltagare till slutet av 2021. På grund av covid-19 fick dessa aktiviteter dock ställas in på flera platser, och det slutliga antalet deltagare blev 48 872. Åtgärderna för att skydda den biologiska mångfalden vid verksamhetsplatser kunde dock genomföras på 24 platser i Japan i enlighet med målet.

Mål och resultat för miljövisionen för 20211

Sektor Huvudsakliga åtgärder Utvärderingsindex Mål Resultat Målet uppfyllt
Ett samhälle med låga koldioxid utsläpp Minska koldioxidutsläppen från tillverkning Koldioxidutsläpp 30 % lägre
(520 000 ton)
56 % lägre
(1,16 miljoner ton)
Ja
Minska koldioxid- utsläppen från produkt- användning Minska koldioxid- utsläppen från produkt- användning via energi- besparingar Genomsnittlig minskning
(jämfört med räkenskapsåret 2001)
30 % 36 % Ja
Ett återvinnings- fokuserat samhälle Använda resurser effektivare Andel slutligt avfall Inhemsk verksamhet 0,1 %> 0,02 % Ja
Utländsk verksamhet 0,5 %> 0,15 % Ja
Minska resursinsatser Genomsnittlig minskning
(jämfört med räkenskapsåret 2001)
30 % 43 % Ja
Använda vatten effektivare Vattenanvändningen per försäljningsenhet ska minskas med 1 procentenhet per år (jämfört med räkenskapsåret 2011) 10 % eller mer 20 % Ja
Ett samhälle i balans med naturen Fortsatt verksamhet med programmen ”Mitsubishi Electric Outdoor Classrooms” och ”Satoyama Woodland Preservation Project” Totalt antal deltagare sedan räkenskapsåret 2008 51 000 personer 48 872 personer Nej2
Skydda den biologiska mångfalden på verksamhetsplatser Antal platser Alla 24 distrikt Alla 24 distrikt Ja
 1. 1På grund av förändrade sociala förhållanden och affärsförutsättningar fick några ursprungliga mål/åtgärder revideras eller elimineras.
 2. 2På grund av covid-19 tvingades vissa platser skjuta upp sina aktiviteter.

Utmärkelser från externa organisationer, t.ex. CDP

Miljövisionen för 2021 säkerställde att en ny miljöplan togs fram och implementerades vart tredje år, något som i sin tur ledde till koncernövergripande utvärderingar av olika interna miljöindikatorer och regelbundna granskningar av planer och åtgärder. Information om dessa insatser spreds även utanför företaget, och till följd av det har Mitsubishi Electric fått ett antal utmärkelser från externa organ som arbetar med att utvärdera och betygsätta miljöarbetet inom företag och organisationer.3,4

 1. 3Utsett till A-listföretag av CDP, en ideell organisation som undersöker, utvärderar och tillkännager miljöinsatser på företag och i städer och regioner.
 2. 4Ackreditering från Science Based Targets Initiative (SBT), däribland FN:s Global Compact (UNGC), Världsnaturfonden (WWF), CDP och World Resources Institute (WRI)

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar