Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar AI-samtalssammanfattning baserat på kunskapsbearbetningHalverar förberedelsetiden för rapporter efter samtalet

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3403

TOKYO, 17 mars 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en samtalssammanfattningsteknik baserad på dess AI-teknik Maisart®* som automatiskt genererar noggranna skriftliga sammanfattningar av samtalen, vilket gör det möjligt för kundtjänstpersonal att halvera den tid de behöver för att förbereda slutliga rapporter efter samtal, enligt vad som fastställs i ett preliminärt test av en kundtjänst hos Mitsubishi Electric.

  1. *Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology

Fig. 1: Exempeltillämpning hos kundtjänst

Viktiga egenskaper

  1. 1)Genererar automatiskt skrivna poster och halverar den slutliga förberedelsetiden för rapporter
    Inspelningar av kundtjänstsamtal som har förberetts med konventionell taligenkänningsteknik innehåller vanligen främmande yttranden, ofullständiga satser osv., vilket gör det svårt för programvaran att generera användbara skrivna poster av samtalen. Mitsubishi Electrics nya teknik (fig. 2), lär sig istället samtalssammanhang för att noggrant fastställa innebörd, inklusive för talspråkliga och semantiska uttryck. Den använder sedan data från tidigare rapporter för att korrigera ofullständiga satser, grammatiska fel, ordval osv. för att generera fullständiga naturliga satser. Därefter extraheras de mest motsvarande och kortaste satserna från tidigare rapporter som redigerats av personal och sedan skapas en skriftlig sammanfattningsrapport. Interna tester visade att Mitsubishi Electrics nya teknik inte bara komprimerar den japanska textvolymen dramatiskt, omkring 90 % av texten kan användas jämfört med cirka 30 % vid konventionell teknik, vilket gör det möjligt för kundtjänstpersonal att halvera den tid de behöver för att manuellt förbereda sina slutrapporter.
  2. 2)Lär sig stegvist manuella korrigeringar för att gradvis förbättra korrigeringsnoggrannheten
    När människor ringer för att fråga om nya produkter osv. är det svårt att automatiskt generera korrekta uppgifter om dessa samtal eftersom konventionell programvara inte kan hänvisa till samtalshistorik och tidigare rapporter som täcker liknande ämnen. För att övervinna detta hinder uppdateras Mitsubishi Electrics nya AI-teknik kontinuerligt och kunskapen uppdateras genom att de nyligen redigerade rapporterna används för inlärning av hur personalen manuellt justerat ofullständiga satser, talspråksuttryck, homonymer osv. till ett mer naturligt språk.

Fig. 2: Sammanfattningsprocess

Jämförelse av nya och konventionella metoder

Bearbetningsmetod för samtal Resultat
Ny Maisart lär sig samtalshistorik och tidigare rapporter för att skapa en skriftlig rapport och extraherar sedan de mest motsvarande och kortaste satserna från manuellt skapade tidigare rapporter för att skapa en komprimerad logg med sammanfattade naturliga satser Cirka 90 % av den genererade posten kan användas i den slutliga rapporten
Konventionell AI lär sig att omvandla talade satser till sammanfattade satser genom heltäckande maskininlärning. Cirka 30 % av de genererade posterna kan användas i den slutliga rapporten

Framtida planer

Mitsubishi Electric kommer att utvärdera sin nya teknik genom demonstrationstester i företagets egna kundtjänst från mars 2021, med målet att så småningom använda den för att skapa poster över telefonsamtal med kunder om produktfel, produktförfrågningar osv.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar