Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar radarbaserat AI för tsunamiprognoserPrognoser med hög precision underlättar planeringen för snabba evakueringar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3394

TOKYO 4 februari 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en AI-teknik som använder data från radaridentifierade tsunamivågor och deras hastighet för att beräkna översvämningarnas omfattning1 i omgivande inlandsområden. Företaget samarbetar med Society for the Promotion of Construction Engineering inom General Incorporated Foundation. AI-tekniken bygger på Mitsubishi Electrics AI-teknik Maisart®2 och genererar mycket exakta prognoser bara sekunder efter att en tsunami har identifierats. På det sättet underlättas planer för snabba evakueringar så att katastrofer kan förebyggas eller mildras i lokala inlandsområden.

  1. 1 Vattennivå i höjd mätt från marken
  2. 2 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology Maisart

Inlärnings- och driftsfaser för det radarbaserade AI:t för tsunamiprognoser om översvämningsdjup

Viktiga egenskaper

  • Maisart beräknar översvämningens djup med hög precision omedelbart efter att en tsunami identifierats
    • AI:t lär sig förhållandet mellan tsunamins hastighet och översvämningsdjupet med hjälp av simuleringar av olika förhållanden, som jordbävningens epicentrum, de tektoniska plattornas vinkel och förskjutningsriktning och annat.
    • AI:t förutspår på ett korrekt sätt översvämningsdjupet med en felmarginal på cirka 1 meter.3 Prognosen genereras så fort tsunamins hastighet och riktning har identifierats med radar.
    • Snabba prognoser underlättar planeringen för snabba evakueringar, så att katastrofer kan förebyggas eller mildras.
  1. 3 Resultat av simuleringsutvärderingar i olika testmiljöer med simuleringar av möjliga jordbävningar i Nankai-rännan

Jämförelse av nya och konventionella metoder

Prognosmetod för översvämningar Resultat
Ny teknik Inlärning med AI baserat på simuleringar för att förutsäga översvämningsdjup baserat på data om tsunamivågens hastighet Prognoser med 1 meters felmarginal inom några sekunder
Konventionella metoder Prognoser som utförs utifrån simuleringsdata utan AI-baserad bearbetning och analys Prognoser med ca 3 meters felmarginal inom några minuter

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar