Pressmeddelande

Mitsubishi Electric har återigen placerats på CDP:s ”A-listor” i två kategorier: klimat och vattenFöretagets miljöinsatser får fortsatt erkännande som förstklassiga

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3387

TOKYO 9 december 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att den internationella ideella organisationen CDP återigen har gett Mitsubishi Electric sin högsta klassning på ”A-listan” för företagets insatser för klimat och vatten. Mitsubishi Electric får toppbetygen för sitt miljöfokus inom kommersiella verksamheter och mål, och för att ha tillhandahållit information på ett snabbt och relevant sätt. Mitsubishi Electric har placerats på A-listan i fyra olika år i kategorin klimatförändring, och i fem år i följd i kategorin vatten.

Mitsubishi Electrics miljöinsatser återspeglar företagets miljöpolicy Environmental Vision 2021, som är inriktad på att skapa koldioxidsnåla, återvinningsbaserade samhällen och att gynna biologisk mångfald. I juni 2019 meddelade företaget att de avser att ”skydda luft, land och vatten med hjärta och teknik för att åstadkomma en bättre framtid för alla” inom ramen för sitt miljöprogram Environmental Sustainability Vision 2050.* Policyn är utformad för att minska miljöpåverkan avseende globala värdekedjor, energibesparande produkter och system och infrastruktur, för att i slutändan kunna verka för minskade koldioxidutsläpp och en hållbar framtid.

  1. * Se https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html

Insatser för att begränsa klimatförändringarna

  • Ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser till 2030, godkända av SBTi (Science-Based Targets initiative)**
  • Energibesparingar på inhemska och utländska tillverkningsanläggningar genom introduktion av högeffektiv utrustning och IoT-utrustning samt genom effektiviserad utrustningsdrift tack vare löpande personalutbildning.
  • Effektivare kraftanvändning genom ökning av mängden förnybara energikällor och en decentraliserad strömförsörjning, samt vidare systemstabiliseringar.
  1. ** Se https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/0117.html

Insatser inom vattenkvalitet

  • Användning av Aqueduct Water Risk Atlas*** och andra riskutvärderingsverktyg för att kontinuerligt övervaka aktuella och potentiella vattenriskfaktorer på verksamhetsanläggningar i Japan och i andra länder.
  • Grundlig översyn av vattenförbrukning och utsläpp på inhemska och utländska tillverkningsanläggningar, minskad vattenförbrukning och effektivare åtgärder för att spara och återanvända vatten.
  • Utveckling av vattenreningsteknik som nyttjar ozon osv. och tillhandahållande av vattenreningssystem till vattenrenings- och avloppsanläggningar, fabriker och offentliga anläggningar.
  1. *** Utvecklat av World Resources Institute (WRI)

CDP utvärderar miljöinsatser hos företag och myndigheter med stöd från över 515 globala fondinvesterare som förvaltar sammanlagda värden på över 106 biljoner USD. Efter att ha skickat ut ett frågeformulär om insatser som påverkar klimat, vatten och skog utvärderar CDP sedan informationen och meddelar resultaten. Inför den senaste utvärderingen, som består av åtta klasser från A till D-, fick de in svar från över 9 600 företag.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar