Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar teknik för SAI (Scene-Aware Interaction)Mer naturlig och intuitiv interaktion mellan människa och maskin genom scenariemedvetenhet

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3365

TOKYO, 22 juli 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget har utvecklat vad som troligen är världens första teknik som kan samverka mycket naturligt och intuitivt med människor baserat på en scenariemedveten egenskap att översätta multimodal avkänningsinformation till naturligt språk. Den nya tekniken, Scene-Aware Interaction (SAI), använder Mitsubishi Electrics egenutvecklade kompakta Maisart®* AI-teknik för att analysera multimodal avkänningsinformation för mycket naturlig och intuitiv interaktion med människor genom kontextberoende generering av naturligt språk.

Tekniken identifierar kontextobjekt och händelser baserat på multimodal avkänningsinformation, som bilder och video som tagits med kameror, ljudinformation som spelats in med mikrofoner och lokaliseringsinformation som mätts med LiDAR. För att prioritera dessa olika kategorier av information utvecklade Mitsubishi Electric tekniken Attentional Multimodal Fusion, som automatiskt kan vikta viktigt unimodal information för att stödja lämpliga ordval för att beskriva scenarier med exakthet. Vid prestandatester med en gemensam testuppsättning använde Attentional Multimodal Fusion-tekniken ljud- och visuell information för att uppnå ett CIDEr**-värde (Consensus-Based Image Description Evaluation) som var 29 procentenheter högre än vid användning av enbart visuell information. Mitsubishi Electrics kombination av Attentional Multimodal Fusion med teknik för scenarieförståelse och kontextbaserad generering av naturligt språk ger ett kraftfullt, heltäckande scenariekänsligt interaktionssystem för mycket intuitiv interaktion med användare i olika situationer.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart
  2. **CIDEr är ett utvärderingsmått som mäter likheten hos en genererad mening mot en uppsättning grundsanningsmeningar som skrivits av människor och som lägger stor vikt vid ordsekvenser som används relativt ofta av människor.

SAI (Scene-Aware Interaction) för navigering i bilen, ett målprogram, ger förarna intuitiv vägledning. I stället för att instruera föraren att "sväng höger om 50 m", ger systemet i stället scenariemedveten vägledning, till exempel "sväng höger före brevlådan" eller "följ den grå bilen som svänger höger". Dessutom genererar systemet röstvarningar, t.ex. "en fotgängare korsar gatan", när närliggande objekt beräknas korsa bilens väg. För att uppnå den här funktionen analyserar systemet scenarier för att identifiera urskiljbara, visuella landmärken och dynamiska element i scenariet och använder sedan de identifierade objekten och händelserna för att generera intuitiva meningar som vägledning.

De senaste framstegen inom objektidentifiering, videobeskrivning, generering av naturligt språk och talad dialog med hjälp av djupa neurala nätverk gör det möjligt för maskiner att bättre förstå omgivningen och interagera med människor på ett mer naturligt och intuitivt sätt. SAI-tekniken (Scene-Aware Interaction) förväntas ha en bred användbarhet, inklusive gränssnitt mellan människa och maskin för infotainment i fordonet, interaktion med robotar i byggnads- och fabriksautomationssystem, system som övervakar människors hälsa och välbefinnande, övervakningssystem som tolkar komplexa scenarier för människor och uppmuntrar social distansering, stöd för beröringsfri användning av utrustning i allmänna utrymmen och mycket mer.

Exempel på SAI som ger kontextberoende vägledning

Exempel på SAI som ger vägledning för att undvika faror


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar