Pressmeddelande

Mitsubishi Electric sätter upp ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser Målen är godkända av SBTi och förstärker företagets bidrag till en hållbar framtid

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3327

TOKYO, 17 januari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har satt upp ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser till 2030. Målen har godkänts av Science-Based Targets initiative1 (SBTi) som åtgärder som bidrar till att ”hålla den globala uppvärmningen under 2 °C i förhållande till förindustriella temperaturer”, vilket är ett viktigt mål för Parisavtalet. Mitsubishi Electric Group fortsätter sitt mångåriga arbete med att bidra till en hållbar framtid genom att minska utsläppen av växthusgaser inom sina många affärsområden.

  1. 1Internationella initiativ och samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden, ett åtagande för We Mean Business Coalition. Arbetar för att målen som sätts upp för minskade utsläpp stämmer överens med resultat från klimatforskning för att hålla den genomsnittliga temperaturökningen på grund av klimatförändringar under 2 °C jämfört med förindustriella temperaturer.
VETENSKAPSBASERADE MÅL FÖR AMBITIÖSA KLIMAÅTGÄRDER FRÅN FÖRETAG

Mitsubishi Electric Groups mål för minskade utsläpp

Kategori 1 och 2 Mitsubishi Electric åtar sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser i kategori 1 och 2 med 18 % till 2030, jämfört med basåret 2016.2
Kategori 3 Mitsubishi Electric åtar sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser i kategori 3 med 15 % till 2030, jämfört med basåret 2018.3
  1. 2Kategori 1: direkta utsläpp från bränsleanvändning inom företaget
    Kategori 2: indirekta utsläpp i samband med användningen av externt köpt elkraft och värme
  2. 3Kategori 3: indirekta utsläpp från hela värdekedjan bortsett från utsläpp i kategori 1 och 2.

Mitsubishi Electric Groups miljöinitiativ

Koncernen ser sitt bidrag till miljön som en nyckeluppgift och har publicerat en ”vision om miljömässig hållbarhet 2050”4 som anger ”nyckelinitiativ” baserade på företagets ”miljödeklaration” och ”tre miljöinsatsriktlinjer” för 2050. Genom långsiktiga mål baserade på internationella avtal strävar Mitsubishi Electric Group efter att uppnå de godkända målen genom att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan, från utvinning av råmaterial till tillverkning, försäljning, distribution, användning och avfallshantering.

  1. 4Pressmeddelande 13 juni 2019. https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar