FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3199

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric presenterar miljörapport för 2018

Viktiga mål har uppnåtts och miljöförvaltningen har stärkts globalt

PDF-version (PDF:158.6KB)

TOKYO, 29 juni 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade idag utgivningen av Mitsubishi Electric Groups miljörapport som visar resultat och prestationer på miljöområdet för det räkenskapsår som avslutades i mars 2018.

Rapporten (www.MitsubishiElectric.com/company/environment) avser det arbete som Mitsubishi Electric och dess 107 japanska och 84 utländska dotterbolag har genomfört. Fokus ligger på deras ansträngningar för att uppnå de mål och genomföra de policyer som satts upp i Mitsubishi Electric Groups treåriga miljöplan. Planen, som lanserades i april 2015, är företagets åttonde treårsplan för miljöarbete och fokuserar på följande fyra arbetsområden: 1) Bidra till att ett samhälle med låga koldioxidutsläpp blir verklighet. 2) Bidra till att skapa ett återvinningsbaserat samhälle. 3) Säkerställa harmoni med naturen. 4) Stärka koncernens ramverk för miljöförvaltning.

Mitsubishi Electric fortsätter att föra miljöarbetet framåt och tar alltid hänsyn till globala faktorer, som att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Företaget är fast beslutet att bli ett ”globalt, ledande grönt företag” som bidrar till miljön genom produkter och tjänster samt genom att minska miljöbelastningen från produktionen.

Viktiga initiativ och resultat

1)
Minskade utsläpp av växthusgaser från produkter och produktion
Under det år som rapporten avser minskade Mitsubishi Electric sina totala årliga utsläpp av växthusgas till 1,27 miljoner ton, vilket var ännu lägre än målet på 1,37 miljoner ton. Detta uppnåddes genom åtgärder såsom byte av produktionsanläggningar och uppgradering av driftprocesser. De utsläpp som inte bestod av CO2 minskade till en CO2-ekvivalent på 190 000, vilket var betydligt lägre än målet på 220 000 ton, huvudsakligen som ett resultat av användning av köldmedier med låga GWP-värden och förbättrad gasuppsamling i fabrikerna utanför Japan. CO2 från energiförbrukning minskade med 24 000 ton, framförallt genom byte av anläggningar och förbättrad produktionseffektivitet genom användning av IoT-teknik. CO2-utsläppen från 102 miljövänliga produkter från Mitsubishi Electric, i synnerhet IT-produkter och elektroniska apparater, hade en genomsnittlig minskningshastighet på 35 %, vilket var målvärdet.
2)
Minskning av resursinsatser
Mitsubishi Electric har minskat sina resursinsatser genom att rikta in sig på specifika produkter för miniatyrisering och viktminskning. Den genomsnittliga minskningshastigheten under rapporteringsperioden var 40 procent av den nivå som rådde under det räkenskapsår som avslutades i mars 2001. Detta resultat kunde uppnås tack vare minskningar som förverkligats med 64 produkter, inklusive laserbearbetningsmaskiner, LED-belysningar och optiska nätverkskommunikatörer.
3)
Bevarandet av den biologiska mångfalden
Aktiviteter för bevarande av den biologiska mångfalden, såsom naturstudier, genomfördes på alla de 24 verksamhetsanläggningarna i Japan i en insats för att bevara naturen, inklusive sällsynta och inhemska arter. Tack vare fler nya mötesplatser och ett ökat intresse bland lokala studenter kunde 15 000 personer, dvs. betydligt fler än målet på 10 000, delta i antingen Mitsubishi Electrics undervisning utomhus eller ”Satoyama”-projektet för bevarande av skogsmark.
4)
Miljöförvaltning
Miljörisker på 91 globala fabriker utvärderades enligt ett nytt index som innefattar luftföroreningar, kemiska substanser, utsläpp av växthusgas och avfallshantering. Till följd av olika initiativ för att minska riskerna på specifika platser uppnåddes genomsnittliga poäng på 99, 93 och 96 av 100 möjliga av Mitsubishi Electric och dess inhemska respektive utländska dotterbolag.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.