TOKYO, 24 april 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har lanserat sin nionde treåriga miljöplan, som överensstämmer med Miljövision 2021, en långsiktig miljöstrategi som slutar 2021, vilket är Mitsubishi Electrics hundraårsjubileum. Planen är inriktad mot fem mål av Förenta Nationernas 17 hållbara utvecklingsmål (SDG), inklusive prisvärd och ren energi (nr 7) och klimathandling (nr 13).

Mitsubishi Electric har implementerat treåriga miljöplaner sedan 1993, med målet att bli ett globalt och ledande grönt företag. Den nya planen fokuserar på att uppnå målen i Miljövision 2021, inklusive minskningar av utsläppen av växthusgaser, resursinsatser o.s.v., från ett medellångt till långsiktigt perspektiv, baserat på Parisavtalet och med hänsyn till förväntad global vattenbrist i framtiden.

Minskning av växthusgaser

Vid slutet av räkenskapsåret, i mars 2021, har Mitsubishi Electric som mål att ha minskat de totala årliga utsläppen av växthusgaser, inklusive gaser som koldioxid, svavelhexafluorid, perfluorkarboner och fluorkolväte, till 1,47 miljoner ton på en koldioxidekvivalent basis. Det är en fördelaktig siffra jämfört med ett referensvärde på 2,64 miljoner ton. Referensvärdet är baserat på utsläppen av koldioxid på en icke-konsoliderad grund under räkenskapsåret 1991, koldioxidutsläppen från Japan-baserade dotterbolag och utsläpp av icke-koldioxid både på en icke-konsoliderad grund och från Japan-baserade dotterbolag under räkenskapsåret 2001 samt koldioxid- och icke-koldioxidutsläpp från dotterbolag utanför Japan under räkenskapsåret 2006 . Förutom att utveckla en detaljerad vägkarta för samhällen med låg koldioxidhalt planerar Mitsubishi Electric att fastställa ett forskningsbaserat mål (SBT) och få det validerat av teamet för forskningsbaserade målinitiativ (SBTi) före räkenskapsåret 2020. Insatser för att förbättra energieffektiviteten hos Mitsubishi Electric Group-produkter förväntas minska koldioxidutsläppen som genereras via användningen av dessa produkter med i genomsnitt 35 procent.

Återvinning

För att främja en effektiv användning av vatten fortsätter Mitsubishi Electric att kontrollera mängden vatten som används och kastas bort samt minska den totala vattenanvändningen genom vattenbesparing och -återvinning på 80 platser i Japan och utomlands. Företaget har som mål att minska vattenintensiteten för den totala vattenanvändningen med ett årligt värde på 1 procent jämfört med räkenskapsåret 2011. Dessutom syftar sorterings- och återvinningsåtgärder till att uppnå ett värde för slutligt slöseri på mindre än 0,1 % hos Mitsubishi Electric och japanska dotterbolag samt mindre än 0,5 % hos dotterbolag utanför Japan. Resursinsatser förväntas falla till 40 procent av värdena från räkenskapsåret 2001 tack vare lättare och kompaktare produkter.

Bevarandet av den biologiska mångfalden

På alla tillverkningsanläggningar i Japan kommer Mitsubishi Electric att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Pågående aktiviteter omfattar att skydda inhemska arter, kontrollera icke-inhemska arter och etablera ett växtliv anpassat till omgivande ekosystem. Alla sådana aktiviteter överensstämmer med Aichis mål för biologisk mångfald och studier av den lokala faunan kommer att slutföras under räkenskapsåret 2018. Aktiviteter för att öka allmänhetens medvetenhet om naturen i Japan, nämligen Mitsubishi Electrics undervisning utomhus och Satoyama Woodland Preservation Project, har som mål att locka sammanlagt 51 000 deltagare (39 000 till och med mars 2018).

Miljöförvaltning

Mitsubishi Electric kommer att minska miljöriskerna med dess fabriker och förbättra miljöhanteringen genom att förbättra övervakningen av miljölagar och -förordningar, t.ex. europeiska förordningar gällande kemiska ämnen, samt genom att utveckla tekniker i enlighet med regelförändringar på alla fabriker utanför Japan.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.