FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3119

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric presenterar miljörapport för 2017

Viktiga mål har uppnåtts och miljöförvaltningen har blivit starkare globalt

PDF-version (PDF:122.0KB)

TOKYO, 30 juni 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade idag utgivningen av Mitsubishi Electric Groups miljörapport för det räkenskapsår som slutade i mars 2017 och som visar resultat och prestationer för koncernens miljöinitiativ.

Rapporten (www.MitsubishiElectric.com/company/environment) går igenom det arbete som Mitsubishi Electric och de 109 japanska och 79 utländska dotterbolagen har genomfört. Fokus ligger på deras ansträngningar för att uppnå de mål och genomföra de policyer som satts upp i Mitsubishi Electric Groups treåriga miljöplan. Planen, som lanserades i april 2015, är företagets åttonde treårsplan för miljöarbete och fokuserar på följande fyra arbetsområden: 1) Bidra till att ett samhälle med låga koldioxidutsläpp blir verklighet. 2) Bidra till att skapa ett återvinningsbaserat samhälle. 3) Säkerställa harmoni med naturen. 4) Stärka grunden för miljöförvaltning.

Mitsubishi Electric fortsätter att föra miljöarbetet framåt och tar alltid hänsyn till globala faktorer, som att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Företaget är fast beslutet att bli ett ”globalt, ledande grönt företag” som bidrar till livliga samhällen som är hållbara samtidigt som de är säkra, trygga och bekväma

Viktiga initiativ och resultat

1)
Minskade utsläpp av växthusgaser från produkter och produktion
Mitsubishi Electric minskade sina totala årliga utsläpp till 1,34 miljoner ton, vilket var lägre än målet på 1,43 miljoner ton. Detta uppnåddes genom att till exempel byta ut produktionslokaler och förnya driftprocesser. De utsläpp som inte är koldioxid minskade till en koldioxidekvivalent på 260 000 ton, vilket var lägre än målet på 270 000 ton. Detta som ett resultat av framförallt minskad användning av fluorkolväte i fabrikerna utanför Japan. Koldioxidutsläpp från energi minskade med 23 000 ton, framförallt tack vare utbytt luftkonditionering och belysning i lokaler och förbättrad produktionseffektivitet genom användning av och IoT-teknik. Koldioxidutsläppen från 106 ekoprodukter från Mitsubishi Electric, i synnerhet hushållsapparater och industriella mekatronikprodukter, minskade med i snitt 35 procent vilket överträffade målet på 34 procent.
2)
Återvinning
Mitsubishi Electric prioriterade de globala tillverkningsanläggningar som har störst behov av att vidta åtgärder för vattenrisk genom att använda ett utvärderingsverktyg, WRI Aqueduct, som World Resources Institute (WRI) har utvecklat. Detta har minskat den totala vattenkonsumtionen med 40 000 kubikmeter och den sammanlagda andelen återvunnet vatten ökade med en procentenhet genom bland annat återanvändning av renat avloppsvatten i toaletter och kylsystem.
3)
Miljömedvetenhet
Naturstudier genomfördes på 10 verksamhetsanläggningar, och har nu sammanlagt genomförts på 17 stycken, i en ansträngning för att bevara grönskan och naturen, inklusive ovanliga och inhemska arter, på alla anläggningar i Japan. Tack vare fler mötesplatser och ett ökat intresse bland lokala studenter kunde 5 100 personer, att jämföra med målet på 3 500, delta i Mitsubishi Electrics undervisning utomhus eller ”Satoyama”-projektet för bevarande av skogsmark.
4)
Miljöförvaltning
Miljörisker på 90 globala fabriker utvärderades enligt ett nytt index som innefattar luftföroreningar, kemiska substanser, utsläpp av växthusgas och avfallshantering. Därefter vidtogs olika åtgärder för att minimera riskerna på specifika platser vilket ledde till en genomsnittlig poäng på 90 av 100 för alla fabriker.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.