Miljövision 2021

Miljövision 2021 är Mitsubishi Electric Groups långsiktiga miljöförvaltningsvision. Med riktlinjen att bidra på ett positivt sätt till jorden och dess invånare genom teknik och åtgärder, arbetar företaget mot förverkligandet av ett hållbart samhälle genom att använda breda och sofistikerade tekniker samt främjandet av proaktiva och pågående åtgärder som vidtas av våra anställda. Visionen anger 2021 som målsättning, vilket sammanfaller med 100-årsdagen av grundandet av Mitsubishi Electric.

* Mitsubishi Electric Corporation: Basår räkenskapsåret 1991,
 Samarbetsföretag i Japan: Basår räkenskapsåret 2001,
 Samarbetsföretag utanför Japan: Basår räkenskapsåret 2006

Skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp

I syfte att skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp ska vi:

  • Arbeta för att skapa och popularisera innovativa energibesparande produkter för att uppnå målet att minska CO2-utsläpp från produktanvändning med 30 % jämfört med räkenskapsåret 2001
  • Sträva efter att minska CO2-utsläpp från produkttillverkning med 30 % (520 000 ton) i hela Mitsubishi Electric Group som en förutsättning för hållbar tillväxt
  • Minska CO2-utsläpp från strömgenerering och bidra till skapandet av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att förse kraftindustrin med produkter och system som inte släpper ut CO2, inklusive solkraft och kärnkraftssystem.

Skapa ett återvinningsinriktat samhälle

För att bidra till att skapa ett återvinningsbaserat samhälle ska vi:

  • Utveckla hållbara resurscykler genom att minska avfallsproduktionen, återanvända resurser och återvinna resurser för att ge dem nytt liv
  • Sträva efter noll avfallsproduktion från tillverkningsprocesser

Respektera biologisk mångfald: Säkerställa harmoni med naturen och främja miljömedvetenhet

För att säkerställa harmoni med naturen och bidra till större miljömedvetenhet ska vi:

  • Sträva efter att respektera biologisk mångfald i vår affärsverksamhet
  • Undervisa våra anställda om vikten av att bibehålla harmoni med naturen genom att erbjuda möjligheter för observation av naturen och direkt deltagande i bevarandeåtgärder för att främja självständiga åtgärder för miljöns skull
  • Engagera oss i naturskyddsinsatser för att återställa skadade skogsmarker

Insatser fokuserade på skapandet av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp

Strävan efter att minska CO2-utsläpp från produktanvändning med 30 %

Bidra till skapandet av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att tillhandahålla en mängd olika energibesparande produkter.

Sträva efter att minska de totala CO2-utsläppen från tillverkning med 30 %

Höja effektiviteten och prestandan hos luftkonditionering, belysning och annan elutrustning, samt förbättra produktionslinjerna för att minska mängden CO2 som släpps ut vid tillverkning och bidra till skapandet av ett samhälle med lågs koldioxidutsläpp.

* Mitsubishi Electric har räknat med att räkenskapsåret 2021 ska det totala CO2-utsläppsmålet på 830 000 ton baserat på CO2-utsläppsintensitet på 0,33 kg-CO2/kWh vid tidpunkten då Miljövision 2021 formulerades, uppnås. Med hänsyn till förändrade elenergiförhållanden i Japan, konverterades de totala utsläppen med en intensitet av 0,42 vid tidpunkten då den 7:e miljöplanen inrättades. Inom ramen för den 7:e miljöplanen bidrar även detta till målet på 980 000 ton vid det slutliga räkenskapsåret (2020).

Bidra till att minska CO2-utsläpp från elkraftsgenerering

Vi ska bidra till att minska CO2-utsläpp från elkraftsgenerering och bidra till skapandet av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att förse kraftindustrin med produkter och system som inte släpper ut CO2, inklusive solcellsenergi och kärnkraftssystem.

Initiativ för att bidra till att skapa ett återvinningssamhälle

Använda ekodesign och livcykelsanalystekniker för att främja 3R-konceptet

Skapa produkter som bidrar till 3R-konceptet ”minska, återanvända och återvinna” (reduce, reuse and recycle) genom hela produktens livscykel.

Noll utsläpp (eliminera avfall som går direkt till avfallsdeponier)

Begränsa genereringen av avfall och främja effektiv återanvändning och resursomställning av avfall.

Respektera biologisk mångfald: Säkerställa harmoni med naturen och främja miljömedvetenhet

Mitsubishi Electrics undervisning utomhus och ledarskapsutbildning

Vi tillhandahåller utbildning för barn och ledarskapsutbildning för 1 000 personer i främjandet av observation och bevarande av naturen.

Skogsodlingsaktiviteter och ”Satoyama”-projektet för bevarande av skogsmark

Skogsodlingsaktiviteter bidrar till skapandet av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, skyddar mot naturkatastrofer och bidrar till bevarande av biologisk mångfald.

”Satoyama”-projektet för bevarande av skogsmark involverar lokalbefolkningen, anställda, familjer och nästan en miljon människor från hela världen förenar sina krafter för att delta i den här verksamheten för att bevara naturen.