Från presidenten

Målet är att bli ett globalt, ledande grönt företag som bidrar till miljön genom produkter och tjänster samt genom att minska miljöbelastningen från produktionen

Bidra som tillverkare under produktens hela livscykel

I arbetet mot att bli ett ”globalt, ledande grönt företag” bidrar Mitsubishi Electric till att skapa ett mer välmående samhälle som samtidigt uppnår hållbarhet, säkerhet, trygghet och komfort.

I rollen som tillverkare lägger Mitsubishi Electric största vikt vid att skapa ett återvinningsbaserat samhälle, som ett av flera miljöinitiativ. Det beror på att tillverkare är involverade i hela livscykeln för varje produkt, från inköp av resurser och material till tillverkning och försäljning, samt insamling och återvinning av produkter som har nått slutet av sin livslängd.

I Mitsubishi Electric Groups åtagande ingår att ta ansvar för företagets produkter under hela deras livscykel genom att främja originella resursbesparande metoder, som att minska produktstorlek och vikt redan från den första konstruktionsfasen. I produkternas insamlings- och kasseringsfaser är våra initiativ omfattande och inkluderar bland annat modernisering (förnyelse) av hissystem genom användning av existerande delar och utrustning, och resursåtervinningsverksamhet som återvinning av begagnade hushållsapparater. Vi strävar också efter att bidra till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att sprida högeffektiva, energibesparande produkter.

Mitsubishi Electric Group bidrar till initiativ som i huvudsak fokuserar på att främja skapandet av ett återvinningsbaserat samhälle och arbetar för att lösa miljöproblem. Vi bidrar till samhället genom att tillhandahålla miljömedvetna produkter och tjänster till kunderna och implementera aktiviteter som minimerar miljöpåverkan från produktionen.

Tack vare de här miljöinitiativen tror jag att alla intressenter inser att Mitsubishi Electric Group är ett företag som samhället behöver. Jag hoppas därför att alla anställda på Mitsubishi Electric Group är stolta över sitt arbete och talar väl om företaget med sina familjer, ändamålsenligt och med stolthet.

Främja miljöplaner i syfte att uppnå Miljövision 2021

Mitsubishi Electric Group utformade Miljövision 2021 med målet att slutföra den år 2021, när företaget firar sin 100-årsdag. I företagets arbete mot att uppnå visionen har vi hittills infört olika åtgärder baserade på miljöplaner, som har upprättats vart tredje år. I den 8:e miljöplanen (räkenskapsår 2016–2018) baserades våra aktiviteter på fyra pelare: skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, skapa ett återvinningsbaserat samhälle, skapa ett samhälle i samklang med naturen och stärka våra miljögrunder.

Genomförandet av sådana insatser omfattar förbättringar i produktionseffektiviteten med hjälp av IoT*1 och global expansion av högeffektiva, energibesparande produkter. Som ett resultat har vi minskat CO2-utsläppen från produktion och produktanvändning och därmed bidragit till lägre nivåer av växthusgaser. Vi har även uppnått noll utsläpp av avfall i både Japan och alla internationella regioner, vilket har bidragit till mer effektiv resursanvändning. De anställdas förbättrade miljömedvetenhet har dessutom lett till en ökning av antalet deltagare i Mitsubishi Electrics undervisning utomhus och ”Satoyama”-projektet för bevarande av skogsmark, som har överträffat våra mål avsevärt. Aktiviteterna för biologisk mångfald har utökats till alla Mitsubishi Electrics företagsanläggningar i Japan, vilket bidrar till skapandet av ett företag i samklang med naturen. Genom att fokusera på att förbättra miljöinitiativens kvalitet inom varje tillverkningsområde har vi uppnått högre nivåer av miljöförvaltningskapacitet, och våra miljöförvaltningsgrunder har stärkts.

Våra miljöinitiativ har inte gått obemärkt förbi. Mitsubishi Electric fick högsta betyg, en placering på A-listan, av CDP*2 under räkenskapsåret 2018 för andra året i rad i tre kategorier: klimat, vatten och leverantörskedja. Jag är mycket glad och hedrad över att våra konsekventa ansträngningar att genomföra de här aktiviteterna har uppmärksammats av samhället.

Perioden som omfattas av den 9:e miljöplanen (räkenskapsåret 2019–2021), med start under räkenskapsåret 2019, är avsedda att vara de sista tre åren i arbetet att uppnå vår vision. Inför den här perioden har vi övervägt hur vi ska hantera framtida vattenbrist och strängare internationella föreskrifter, utöver de tidigare nämnda fyra pelarna i den 8:e miljöplanen. Följaktligen har effektiv vattenanvändning och en förbättrad nivå av miljöinitiativ på företagsanläggningar i andra länder lagts till som en viktig fråga för våra aktiviteter.

Vårt mål är att bli ett globalt, ledande grönt företag och i linje med det har vi satt målen för konsoliderad försäljning till 5 biljoner yen och rörelsemarginaler till 8 % eller högre, vilket ska ha uppnåtts till räkenskapsåret 2021. Om vi ska kunna uppnå våra tillväxtmål är det av största vikt att vi uppfyller intressenternas förväntningar genom olika initiativ, även de som bidrar till miljön genom affärsverksamhet.

Långsiktiga utsikter för miljöaktiviteter

Mitsubishi Electric Group har arbetat med att formulera nästa långsiktiga miljövision som bidrar till att uppnå SDG*3 och sträcker sig så långt fram som 2030, eller till och med 2050. Vi ska ange mål för nästa långsiktiga vision, samt en konkret och genomförbar färdplan för hur målen ska uppnås, efter att ha studerat möjliga förändringar i framtidens sociala miljö och olika risker som sannolikt kan uppstå. Med hjälp av de här framsynta initiativen hoppas vi kunna fastställa mål för minskade CO2-utsläpp och få godkännanden för SBT-initiativ*4 till räkenskapsåret 2020.

Vad gäller Society 5.0*5 – som stöds av den japanska regeringen – är vårt mål att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle som blomstrar miljömässigt och ekonomiskt. Bland problemen som ska lösas har vi därför angivit att vi ska motverka miljöbegränsningar av energi genom att använda resurser och energi som genererar noll avfall. Mitsubishi Electric ska sträva efter att bidra till att Society 5.0 förverkligas och SDG uppnås genom att utveckla och tillhandahålla energibesparande produkter och system som hjälper till att minska CO2-utsläpp, inklusive enheter som effekthalvledare, produkter som luftkonditioneringsaggregat och systemlösningar som ZEB.*6

. Tidigare har jag, genom mitt engagemang i företagets fordonsutrustning, hushållsapparater och övrig affärsverksamhet, fokuserat på att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster som både ger kundkomfort och minskar belastningen på miljön. Framöver ska jag använda all min kunskap och kompetens till att leda Mitsubishi Electric Group mot skapandet av ett välmående samhälle – genom att klargöra hur vi kan bidra till samhället och ange riktningen för framtiden.

T Sugiyama

29 juni 2018
Takeshi Sugiyama

Ordförande och vd
Mitsubishi Electric Corporation

*1 Internet of Things: ett nätverk av olika föremål som är sammankopplade via internet och styr varandra genom utbyte av information.

*2 CDP: Internationell icke-statlig organisationen som genomför undersökningar, upplyser om resultat och utvärderar företags och städers miljöaktiviteter.

*3 Hållbara utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030 och ingår i ”The 2030 Agenda for Sustainable Development”, som antogs på FN:s toppmöte om hållbar utveckling i september 2015.

*4 Initiativ för forskningsbaserade mål: Initiativ avseende mål med syftet att minska CO2-utsläpp baserade på vetenskapliga grunder.

*5 En av de grundläggande riktlinjer som förespråkats av den japanska regeringen inom deras politik om vetenskap och teknik. Ett initiativ avsett att förverkliga ett ”supersmart samhälle”, den 5:e samhällsfasen som kommer efter jägarsamhället, jordbrukssamhället, det industriella samhället och informationssamhället.

*6 Nollenergibyggnad: En byggnad där nettokonsumtionen av fossilbränsleenergi är noll eller ungefär noll, tack vare energibesparingar och användandet av förnyelsebar energi.